Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės departamento Teisėkūros skyriaus Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Teisės departamento Teisėkūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti ir vertinti teisės aktų projektus, taip pat teikti teisines konsultacijas.

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vertina krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių parengtų teisės aktų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams, juridinės technikos ir teisės akto turinio reikalavimams, teikia rengėjams pagalbą ir pasiūlymus dėl projektų ir lydimųjų dokumentų tobulinimo;
- rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka juos derina su kitomis institucijomis;
- vertina ir pagal Krašto apsaugos ministerijos kompetenciją rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų arba darbo grupių parengtų įstatymų ar kitų teisės aktų projektų;
- konsultuoja teisės aktų taikymo klausimais;
- konsultuoja teisės aktų projektų atitikties nustatytiems reikalavimams ir teisėkūros procedūrų klausimais;
- teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl tikslingumo keisti, pripažinti netekusiais galios ar atlikti stebėseną teisės aktų, nustatančių krašto apsaugos sistemai aktualų teisinį reguliavimą;
- teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl įstatymams ar Vyriausybės sprendimams įgyvendinti reikalingų teisinių priemonių;
- rengia atsakymus į valstybės ir kitų institucijų, taip pat gyventojų paklausimus (raštus);
- vykdo Seime svarstomų teisės aktų projektų stebėseną ir apibendrintą informaciją apie krašto apsaugos sistemai aktualius teisės aktų projektus teikia Skyriaus vedėjui ir Teisės departamento direktoriui;
- pagal kompetenciją atstovauja Krašto apsaugos ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Vyriausybėje svarstant Krašto apsaugos ministerijos pateiktus teisės aktų projektus, taip pat Ministro Pirmininko ir kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;
- atstovauja Teisės departamentui krašto apsaugos ministro sudarytose darbo grupėse;
- pagal savo kompetenciją Krašto apsaugos ministerijos, Teisės departamento ir Skyriaus vadovybės pavedimu vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, tarnybą krašto apsaugos sistemoje ir įslaptintos informacijos apsaugą, civilinę, darbo ir administracinę teisę;
- žinoti krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir prioritetus, kariuomenės struktūrą ir valdymo principus;
- gebėti konsultuoti Krašto apsaugos ministerijos personalą ir suteikti reikalingą teisinę informaciją;
- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- išmanyti teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI ir asmens patikimumo pažymėjimui, suteikiančiam teisę dirbti ar susipažinti su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos KONFIDENCIALIAI atitikmeniu gauti.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »