Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.07

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Varėnos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriaus veiklos nuostatuose numatytiems uždaviniams ir funkcijoms viešųjų pirkimų, teisinės pagalbos srityse vykdyti, užtikrinti efektyvų viešųjų pirkimų organizavimą, atstovauti Varėnos rajono savivaldybės interesus visų lygių teismuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
- derina Savivaldybės administracijos skyrių parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas viešojo pirkimo paraiškas prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti;
- rengia viešųjų pirkimų skelbimus ir juos perduoda Viešųjų pirkimų tarnybai per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, rengia viešųjų pirkimų pirkimo dokumentus;
- rengia Savivaldybės administracijos atliekamiems darbams, paslaugoms bei prekėms pirkti viešojo pirkimo konkursus, viešojo pirkimo prekių, paslaugų ir darbų sutarčių projektus;
- rengia, keičia ir pildo Savivaldybės administracijos metinį viešųjų pirkimų planą;
- rengia, keičia ir pildo Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, kad jos atitiktų aktualią Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją;
- rengia pirkimų procedūrų ataskaitas, metinę mažos vertės pirkimų ataskaitą, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai;
- skelbia informaciją apie Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus Savivaldybės interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka;
- organizuoja, tvarko ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą;
- vykdo kitas viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;
- tikrina, ar Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) parengti Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams
- rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Savivaldybės interesus teisminiuose ginčuose;
- pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
- teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus savivaldybės gyventojams;
- įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti
- pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
- vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį bakalauro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, administracinio proceso, darbo teisę, viešuosius pirkimus;
- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
- mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.
CVB klientas

Varėnos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »