Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisinį Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių aptarnavimą, interesų apsaugą ir gynimą, teikiant teisines konsultacijas, atliekant rengiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginant Savivaldybės padalinių interesus santykiuose su kitais teisės subjektais, atstovaujant Savivaldybei teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose.

- Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
- derina priskirtų Savivaldybės administracijos skyrių ir (ar) poskyrių (Buhalterinės apskaitos, Centralizuoto vidaus audito, Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus, Vidaus administravimo skyriaus su Dokumentų valdymo ir Ūkio ir eksploatavimo poskyriais, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Kultūros ir meno skyriaus) rengiamus Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kad jie atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktus;
- savarankiškai arba kartu su Savivaldybės administracijos skyriais ir (ar) poskyriais teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, neatitinkančių įstatymų ir kitų norminių aktų, pakeitimo, galiojimo sustabdymo arba panaikinimo;
- teisiniais klausimais konsultuoja Savivaldybės administracijos skyrių ir (ar) poskyrių darbuotojus;
- atstovauja Savivaldybei ir jos interesams visose teisminėse instancijose (civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose);
- dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių darbe, pasitarimuose, posėdžiuose;
- derina Savivaldybės vardu pasirašomų sutarčių projektus;
- rengia pareiškimus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, skundus, prašymus, apskundžia teismo sprendimus, nutartis;
- renka ir teikia teismui reikalingą medžiagą, dalyvauja įrodymų tyrime, teikia klausimus kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims, liudytojams, ekspertams, specialistams;
- susipažįsta su bylos medžiaga, daro jos išrašus, kopijas;
- kontroliuoja, kaip pagal teismo sprendimus išieškoma Savivaldybės naudai;
- įstatymų nustatyta tvarka gina Savivaldybės teises, siekdamas atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį;
- atsiskaito skyriaus vedėjui, Savivaldybės merui, administracijos direktoriui apie teismuose nagrinėjamų priskirtų bylų eigą, teikia pasiūlymus dėl procesinių veiksmų (tarp jų dėl teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo), informuoja apie antstolių veiksmus;
- informuoja skyriaus vedėją, Savivaldybės merą, administracijos direktorių ir skyrius apie įsiteisėjusius teismo sprendimus, nutarimus ar nutartis ir teikia pasiūlymus dėl jų vykdymo;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
- nagrinėja gaunamus prašymus, pareiškimus, pretenzijas, skundus ir rengia atsakymus;
- atstovauja Savivaldybei bankroto procese ir restruktūrizuojant įmones su visomis teisėmis, suteiktomis kreditoriui, taip pat dalyvauja bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių kreditorių susirinkimuose ir balsuoja juose;
- registruoja skyriaus gaunamus ir siunčiamus dokumentus, tvarko dokumentų archyvą;
- pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
- saugo nuolat ir ilgai saugomus dokumentus (bylas) pagal skyriaus sudarytus ir su Panevėžio apskrities archyvu suderintus nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, tvarko administracinių nusižengimų, civilines, administracines ir baudžiamąsias bylas;
- teikia skyriaus vedėjui, Komunikacijos skyriui, spaudai, žiniasklaidos priemonėms informaciją skyriaus veiklos klausimais;
- rengia skyriaus inicijuojamų darbų, paslaugų, prekių viešųjų pirkimų dokumentus Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;
- vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus vykdomų funkcijų užtikrinimu;
- nesant kito vyriausiojo specialisto, vykdo jo funkcijas.

Reikalavimai


- Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- turėti vienerių metų teisinio darbo patirtį;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, civilinį, baudžiamąjį ir administracinį procesus, administracinę, civilinę, darbo teisę, specialiaisiais teisės aktais, reguliuojančiais sutarčių sudarymą, ir kitais teisės aktais, reikalingais priskirtoms funkcijoms vykdyti;
- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programomis).
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »