Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės sistemos departamento Teisės aktų projektų ekspertizės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.13

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teisės sistemos departamento (toliau vadinama – departamentas) Teisės aktų projektų ekspertizės skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13.

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisės aktų projektų ekspertizės atlikimą, pagal skyriaus kompetenciją teisinėmis priemonėmis įgyvendinti ministerijos uždavinius ir funkcijas, atstovauti ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Atlieka teisės aktų, susijusių su civilinio proceso, daiktinės, žemės, aplinkos apsaugos teisės ir kitomis skyriaus kompetencijai priskirtomis teisės sritimis projektų ekspertizę ir teikia teisines išvadas, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;
- Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų departamento kompetencijai, tobulinimo, užtikrinant vystimosi perspektyvas;
- Rengia medžiagą teisinių išvadų, priskirtinų skyriaus kompetencijai, svarstymui ir pristatymui Vyriausybės pasitarimuose, posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;
- Dalyvauja Teisingumo ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami skyriui priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;
- Analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
- Derina kitų institucijų ir įstaigų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymo priimti Europos Sąjungos teisės aktą ar kito Europos Sąjungos dokumento, priskirtino skyriaus kompetencijai, ir teikia dėl jų teisines išvadas;
- Atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose, siekiant priskirtų funkcijų įgyvendinimo;
- Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą);
- Turėti 1 metų teisinio darbo patirties;
- Turėti patirties atliekant teisės aktų projektų ekspertizes;
- Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teisės aktų projektų ekspertizės atlikimą ir teisinių išvadų teikimą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei raštvedybos taisykles;
- Išmanyti Civilinį kodeksą, Civilinio proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius civilinio proceso, daiktinę, žemės, aplinkos apsaugos teisę, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, taip pat kitus skyriaus kompetencijai priskirtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus;
- Būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
- Išmanyti skyriaus sričiai priskirtinus Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus, bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principus, bendradarbiavimo ypatumus daugiakultūrinėje aplinkoje, Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimus ir rekomendacijas;
- Išmanyti teisės aktų projektų ekspertizės atlikimą, mokėti rengti analitinę medžiagą, išvadas;
- Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, teisines išvadas, pažymas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
- Mokėti užsienio (anglų, prancūzų arba vokiečių) kalbą B1 lygiu. Jeigu B1 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir Internet Explorer.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »