Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.11

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 4

- Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą protokole įstatymų nustatyta tvarka, pasibaigus teismo posėdžiui sutvarkyti bylas, įvesti reikiamus duomenis į LITEKO sistemą, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui priskirtų funkcijų vykdymu.

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
- išrašo teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
- siunčia byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
- tikrina teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
- prieš teismo posėdį tikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę bei patikrina įgaliojimus, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
- rašo posėdžio protokolus ir įstatymo nustatytais terminais teikia teisėjui pasirašyti;
- tvarko bylas: į jas įsiuva dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, numeruoja bylos lapus, surašo į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
- sudaro civilinių ir baudžiamųjų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, sąrašą ir iškabina jį teismo skelbimų lentoje;
- ne vėliau kaip per 5 dienas (didelės apimties – per 7 dienas) atiduoda raštinės vedėjui išnagrinėtas civilines ir baudžiamąsias bylas, administracinio teisės pažeidimo bylas – teismo administracijos sekretoriui;
- pažymi į teismo posėdžius kviestų asmenų šaukimuose jų teisme būtą laiką;
- budi nustatyta tvarka kartu su teisėjais, su kuriais dirba;
- vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
- išrašo vykdomuosius raštus įstatymų nustatyta tvarka;
- vykdo kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai;
- suskaitmenina elektroninėje byloje gautą popierinį dokumentą;
- siunčia tiesiogiai iš LITEKO į Registrą pranešimus ir kitus procesinius dokumentus institucijoms ir pareigūnams, kurie surašė pažeidimo protokolą ar priėmė nutarimą, prieš tai pasirašius elektroniniu parašu;
- įteikia proceso dalyviams, jei jie turi paskyrą LITEKO teismų elektroninių paslaugų posistemėje, procesinius dokumentus elektronine forma.
- siunčia elektroninių procesinių dokumentų popierines kopijas proceso dalyviams, neturintiems paskyros LITEKO teismų elektroninių paslaugų posistemėje, ir raštu proceso dalyvius informuoja apie galimybę prisijungti prie VEP posistemės;
- registruoja duomenis apie teismo proceso įvykius elektroninėje bylos kortelėje.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
- žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Teismų įstatymą, Baudžiamojo ir Civilinio proceso kodekso normas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir valstybės tarnybos santykius reglamentuojančius norminius teisės aktus, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, faksu, internetu);
- mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.
CVB klientas

Kelmės rajono apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »