Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.06

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11.

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pašto, informacijos ir ryšių įmonių veiklos statistiniams tyrimams atlikti, šios srities statistinei informacijai rengti ir skelbti bei paslaugų įmonių darbo rodikliams rengti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Siekdamas užtikrinti statistinių rodiklių kokybę, dalyvauja rengiant ir atnaujinant pašto, informacijos ir ryšių įmonių statistinių tyrimų metodikas, statistinės atskaitomybės formuliarus, jų pildymo nurodymus, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo klausimais, rengia statistinių duomenų apdorojimo programavimo darbų technines užduotis, skaičiuoja paslaugų įmonių darbo rodiklių indeksus.
- Siekdamas užtikrinti statistinių rodiklių kokybę, apdoroja gautus statistinius duomenis SAS programa, vertina statistinių rodiklių parametrus, analizuoja duomenų patikimumą, tikslumą ir skaičiavimų teisingumą, dalyvauja atnaujinant Statistinio ūkio subjektų registro informaciją.
- Siekdamas užtikrinti rengiamos statistinės informacijos kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupių veikloje, vykdomuose projektuose, užtikrina naštos respondentams mažinimo priemonių įgyvendinimą.
- Siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, departamento vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas.
- Siekdamas atstovauti departamentui, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, nacionalinių institucijų darbo grupėse.
- Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
- Turėti ne mažesnę nei vienų metų patirtį statistikoje.
- Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
- Būti išklausęs imčių metodų kursą.
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS programa.
- Mokėti naudotis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.).
- Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
- Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio statistiką.
- Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »