Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Ūkio ir urbanistikos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.12

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti, koordinuoti ir kontroliuoti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, kraštotvarką, paminklosaugą, architektūrinį bei estetinį savivaldybės teritorijos vaizdą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja teritorijų planavimą savivaldybės teritorijoje;
- kontroliuoja Kalvarijos miesto bendrojo plano ir savivaldybės teritorijos dalių detaliųjų planų realizavimą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl jo rengimo ir koregavimo;
- organizuoja pradinių projektavimo duomenų rengimą, derina parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus;
- derina parengtus teritorijų planavimo, pastatų ir statinių projektus;
- organizuoja ir kontroliuoja statybos leidimų išdavimą;
- pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
- kontroliuoja projektuojamų ir realizuojamų statinių architektūrinę kokybę;
- dalyvauja sprendžiant aktualius teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir žemėtvarkos klausimus;
- kontroliuoja projektuojamų objektų architektūrinę kokybę, dalyvauja kvalifikacinio, praktikuojančių architektų atestavimo darbe;
- organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Geografinių informacinių sistemų (GIS) geografinių duomenų banko tvarkymą, papildymą ir kaupimą;
- rengia teritorijų raidos programas ir teikia jas tvirtinti;
- organizuoja ir dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir architektūrinių objektų svarstyme su visuomene;
- organizuoja Kalvarijos savivaldybės nuolatinės statybos ir teritorijų planavimo komisijų darbą;
- organizuoja būsto, gyvenamosios patalpos ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia darbus;
- rengia, teikia ir atnaujina informaciją, susijusią su savivaldybės statybomis bei teritorijų planavimu, savivaldybės interneto svetainėje, stenduose arba parengtose skrajutėse;
- kontroliuoja miesto bendrojo plano ir savivaldybės teritorijos dalių detaliųjų planų realizavimą, teikia pasiūlymus dėl jo koregavimo;
- rengia žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybių ir tvarkos;
- organizuoja žemės sklypų kadastrinius matavimus pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir žemės valdų projektus iki įregistravimo;
- dalyvauja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir mero potvarkiais sudarytų komisijų darbe;
- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus statybos, architektūros, teritorijų planavimo klausimais;
- teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
- vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties ar lygiavertį aukštąjį universitetinį architektūrinį išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;
- savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
CVB klientas

Kalvarijos savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »