Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vadovybės Inspekcijos viršininkas (įstaigos vadovas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.13

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas yra įstaigos vadovas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 18

- Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Inspekcija) viršininko pareigybė reikalinga vadovauti Inspekcijai ir užtikrinti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių mokesčių administravimą valstybės tarnybą bei darbo santykius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės mokesčių administravimo politikos įgyvendinimą.
Inspekcijos viršininkas vykdo šias funkcijas:
- vadovauja Inspekcijai, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Inspekcijos darbą, siekiant užtikrinti Inspekcijai pavestų funkcijų vykdymą;
- priima, atleidžia iš pareigų Inspekcijos valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojai);
- atsižvelgiant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) metodinius nurodymus ir rekomendacijas tvirtina Inspekcijos pareigybių sąrašą;
- siekiant tinkamai organizuoti Inspekcijos veiklą, tvirtina Inspekcijos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
- siekiant racionaliai naudoti valstybės biudžeto lėšas, tvirtina Inspekcijos išlaidų sąmatą;
- siekiant užtikrinti Inspekcijos funkcionavimą, leidžia įsakymus bei kitus teisės aktus;
- tvirtina Inspekcijos programas (planus) ir ataskaitas;
- Inspekcijos vardu sudaro sandorius ir atstovauja Inspekcijai;
- duoda Inspekcijos valstybės tarnautojams bei darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus;
- teikia VMI prie FM viršininkui Inspekcijos veiklos ataskaitas;
- skiria tarnybines nuobaudas Inspekcijos valstybės tarnautojams bei drausmines nuobaudas darbuotojams;
- užtikrina materialinių vertybių, turto apsaugą bei apskaitą, piniginių lėšų naudojimą pagal paskirtį;
- vykdo VMI prie FM viršininko pavedimus, siekiant Valstybinės mokesčių inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo;
- vykdo kitas teisės aktais jam pavestas funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį mokesčių tvarkymo srityje;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
- turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti organizuoti savo bei Inspekcijos veiklą;
- turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer);
- pretendentas, laimėjęs konkursą, turės įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “SLAPTAI”.
CVB klientas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »