Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko teisių atstovavimo poskyrio Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.10

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko teisių atstovavimo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) Vaiko teisių atstovavimo poskyrio toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją – vaiko teisių apsaugą, įgyvendinti Savivaldybės teritorijoje pagrindines Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatas, įstatymų nustatyta tvarka ginti vaiko teises ir teisėtus interesus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
- vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją – vaiko teisių apsaugą;
- atstovauja vaikui ir gina jo teises teismuose;
- kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į teismą dėl:
- nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;
- vaiko kilmės iš motinos nustatymo;
- tėvystės nustatymo;
- vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesais išieškojimo;
- nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
- nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu panaikinimo;
- nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu apribojimo arba atėmimo;
- teismo vienam iš sutuoktinių duoto leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;
- vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo nepilnamečiam jų vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;
- dalyvauja teismo posėdžiuose ir pateikia teismui išvadą:
- ar nepažeidžiamos nepilnamečių ir jų vaikų teisės ir teisėti interesai, sprendžiant klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai;
- ar nepažeidžiamos vaikų teisės, sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium;
- dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko (gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo);
- dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu), kai nagrinėjamas pareiškimas dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
- dėl nagrinėjamo ginčo dėl tėvų valdžios apribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų (jeigu skyrius dėl to neteikė teismui ieškinio);
- ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių ir ar tai atitinka nepilnamečio interesus, sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo;
- dėl sandorių, susijusių su nepilnamečio turtu;
- apie vaiko tėvus ir vaiko teisių apsaugą, kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo;
- kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
- teikia teismams rašytines išvadas ir kitus procesinius dokumentus;
- teikiant teismui išvadas gauti iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų visą reikiamą informaciją apie tėvų trukdymą vaikui naudotis savo teisėmis ar kitokius vaiko teisių pažeidimus;
- pagal kompetenciją konsultuoja tėvus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir pačius vaikus jų teisių apsaugos ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;
- nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus Poskyrio kompetencijos ribose, teikia informaciją Poskyrio veiklos klausimais;
- teikia suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms informaciją apie vaiko teisių atstovavimą teismuose;
- teikia Poskyrio vedėjui ataskaitas apie atstovavimą paskirtose bylose bei kitų pavestų darbų eigą;
- teikia pastabas dėl teisės aktų projektų kompetencijos ribose;
- registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau –SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, susijusias su veikla teismuose civilinėse bylose, kurias nurodo SPIS;
- vykdo kitus Skyriaus vedėjo (jo nesant Skyriaus vedėjo pavaduotojo) ir Poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus;
- siekdamas užtikrinti darbo tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją jo nesant.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų teisinį darbo stažą ir atstovavimo teismuose patirties;
- gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos civilinio, civilinio proceso, baudžiamojo, baudžiamojo proceso kodeksų nuostatas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusius su vaiko teisių apsauga bei teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir valstybės tarnybą;
- išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
- mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“.
CVB klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »