Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.11

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija –12.

- Vedėjo pareigybė reikalinga koordinuoti skyriaus veiklą, rengti ir įgyvendinti priemones dėl vaikų teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos gerinimo, kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie nepilnamečius, kurių asmenines bei turtines teises dėl nepalankių šeimos ar kitų aplinkybių turi ginti valstybė.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vykdo vaiko teisių apsaugą savivaldybės teritorijoje. Analizuoja vaiko teisių apsaugos problemas, organizuoja valstybinės vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą rajone. Pagal kompetenciją atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms rengia pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo gerinimo;
- organizuoja vaiko, kurio tėvai nežinomi, arba vaiko, kurio tėvai negali patys to atlikti, gimimo registravimą; suteikia vaikui vardą ir pavardę, kai registruojamas vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimas;
- kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl asmens, keliančio grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, patraukimo administracinėn atsakomybėn ar baudžiamojo persekiojimo pradėjimo;
- rengia metines vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo ataskaitas, informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;
- išduoda teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkavimo dokumentus dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų;
- vykdo viešuosius pirkimus;
- teisės aktų nustatyta tvarka susipažįsta su nepilnamečių gyvenimo ir ugdymo sąlygomis šeimoje, vaikų globos namuose, kitose vaikų ugdymo, gydymo, reabilitacijos, darbo vietose;
- koordinuoja skyriaus darbuotojų veiklą, sprendžia organizacinius skyriaus klausimus, užtikrina skyriaus funkcijų vykdymą;
- pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, skyriaus raštus, dalyvauja komisijose, darbo grupėse, teikia nuomonę tam, kad būtų įgyvendinti įstaigai keliami reikalavimai. Pagal kompetenciją archyvuoja dokumentus;
- vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
- vykdo teismo nutarimų skirti administracinę nuobaudą kontrolę;
- rengia strateginio planavimo dokumentus ir juos įgyvendina. Įgyvendina kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001 standartą, reikalavimus.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, edukologijos, teisės, psichologijos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos srityje;
- išmanyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
- išmanyti įvairių amžiaus tarpsnių vaikų raidos ypatumus ir su jais susijusius socialinius, emocinius ir kt. poreikius, gebėti užmegzti ir palaikyti kontaktą su vaiku ir vertinti individualius jo poreikius, atstovauti vaiko teisėms ir geriausiems vaiko interesams ir ginti juos teisės aktų nustatyta tvarka;
- turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, apie Lietuvos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemas bei nepilnamečių justiciją;
- gebėti bendradarbiauti su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei pagalbą vaikui ir šeimai teikiančioms organizacijoms, sprendžiant įvairius su vaiko teisių apsauga bei vaiko gerovės užtikrinimu susijusius klausimus;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- turėti ,,B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą, vairuoti automobilį.
CVB klientas

Tauragės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »