Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.06

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga mėnesinei ir ketvirtinei valdžios sektoriaus skolos statistikai pagal Tarptautinio valiutos fondo reikalavimus rengti, valdžios sektoriui priskirtų vienetų (nebiudžetinių įstaigų) duomenų surinkimui organizuoti, šių vienetų ketvirtinei ir metinei statistinei informacijai pagal ESS reikalavimus rengti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Siekdamas įgyvendinti Tarptautinio valiutos fondo reikalavimus valdžios sektoriaus skolos statistikai, rengia mėnesinę centrinės valdžios ir ketvirtinę valdžios sektoriaus skolos statistiką, rengia ir atnaujina šios srities metaduomenis.
- Siekdamas įgyvendinti ES teisės aktų reikalavimus dėl valdžios sektoriui priskirtinų vienetų aprėpties ir jų įtraukimo į šio sektoriaus statistiką, organizuoja nebiudžetinių įstaigų (viešųjų įstaigų, įmonių ir kt.) duomenų surinkimą, sisteminimą ir apdorojimą.
- Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus statistikos išsamumą, įvertina nebiudžetinių įstaigų (viešųjų įstaigų, įmonių ir kt.) ketvirtinius ir metinius rodiklius pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus.
- Siekdamas įgyvendinti ES teisės aktų reikalavimus dėl valdžios sektoriaus ketvirtinių finansinių sąskaitų ir skolos statistikos, dalyvauja rengiant šios srities informaciją.
- Siekdamas pateikti valdžios sektoriaus Perviršinio deficito ir skolos pažymos duomenis Europos Komisijai, dalyvauja rengiant šios srities statistiką ir metaduomenis.
- Siekdamas tenkinti vartotojų poreikius, rengia valdžios sektoriaus skolos statistiką publikavimui, teikia ją valdžios institucijoms ir kitiems vartotojams, konsultuoja juos pagal kompetenciją.
- Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, dalyvauja tarpinstitucinėse ir Eurostato darbo grupėse ir jų renginiuose, bendradarbiauja su Finansų ministerija, Lietuvos banku ir kitomis institucijomis.
- Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
- Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
- Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
- Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.
- Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
CVB klientas

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »