Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.10

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau – Tarnyba) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ir įgyvendinti Europos Tarybos reglamentus, direktyvas ir rekomendacijas bei Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos Administracinės komisijos sprendimus, Europos teisingumo teismo sprendimus bei tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, nacionalinius teisės aktus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo išmokų - pensijų, ligos ir motinystės pašalpų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų (toliau - Užsienio išmokos) - skyrimą ir mokėjimą migruojantiems asmenims.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Priima prašymus bei dokumentus dėl Užsienio išmokų skyrimo, perskaičiavimo, mokėjimo ir kitais klausimais, pažymoms Užsienio išmokų klausimais išduoti.
- Susirašinėja su kompetentingomis institucijomis, siekiant gauti ar suteikti informacijos, reikalingos Užsienio išmokoms migruojantiems asmenims mokėti pagal Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus, pasirašo siunčiamas E 001 LT bei E 200 LT formų pažymas.
- Rengia dokumentų, sprendimų, susijusių su Užsienio išmokų skyrimu ir mokėjimu, projektus, skiria jas pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus, taip pat skiria socialinio draudimo pensijas užsienyje gyvenantiems asmenims pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 3 d. nutarimą Nr. 316, vykdo pensijų mokėjimą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 43 str. išvardintiems asmenims, siekiant užtikrinti laiku ir teisingą Užsienio išmokų paskyrimą bei mokėjimą gavėjams.
- Rengia paklausimų projektus draudėjams, archyvinėms įstaigoms ir kitoms atitinkamoms institucijoms dėl pateiktų dokumentų Užsienio išmokos skirti ir/ar mokėti, duomenims kaupti, tikslinimo, dėl trūkstamų ar patikslinančių dokumentų, pažymų bei kitų duomenų pateikimo ir teikia juos Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
- Informuoja užsienyje gyvenančius išmokų gavėjus apie reikalaujamų pažymų išmokų mokėjimui pratęsti pateikimą.
- Priima ir konsultuoja klientus dėl teisės į Užsienio išmoką, taip pat Užsienio išmokų skyrimo, apskaičiavimo, perskaičiavimo, mokėjimo, pensijų draudimo stažo, draudžiamųjų pajamų koeficiento, duomenų kaupimo klausimais, siekiant užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą Tarnyboje.
- Parengia ir išduoda klientams pažymas apie mokamų Užsienio išmokų dydžius, mokėjimo faktą, vietą, ir kt., pensijų gavėjų pažymėjimus, priima grąžintus.
- Nagrinėja pareiškimus, skundus, paklausimus ir rengia atsakymų projektus.
- Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
- Daro pateiktų dokumentų kopijas ir Tarnybos direktoriui įgaliojus tvirtina pateiktų dokumentų kopijas.
- Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia juos archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Tarnybos archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
- Analizuoja funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį siūlymus dėl funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
- Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
- Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, ES ir EEE valstybių narių, kitų valstybių kompetentingomis įstaigomis, su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
- Atstovauja Tarnybą valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Tarnybos direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
- Pavaduoja kitą specialistą pagal pavaduojančių asmenų sąrašą.
- Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
- Turėti 1 metų darbo patirtį.
- Pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu mokėti anglų ir B1 lygiu rusų kalbą.
- Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje.
- Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai.
- Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »