Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2016.11.13

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau – Tarnyba) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10.

- Tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktų bei tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų dėl socialinės apsaugos nuostatas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Priima ir nagrinėja asmenų, užsienio valstybių kompetentingų įstaigų prašymus patvirtinti socialinio draudimo ir (ar) privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius įgytus Lietuvoje ir/ar užsienyje.
- Identifikuoja kompetentingą Lietuvos Respublikos įstaigą, kuri turi išduoti E formos pažymą ar struktūrizuotą elektroninį dokumentą (toliau – struktūrizuotas dokumentas).
- Renka ir įvertina informaciją, duomenis, reikalingus struktūrizuotam dokumentui parengti.
- Priima sprendimą dėl struktūrizuoto dokumento išdavimo ir jį išduoda, rengia neigiamų sprendimų projektus.
- Persiunčia struktūrizuotus dokumentus, taip pat kitus apsikeitimui informacija reikalingus dokumentus Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms.
- Priima ir vertina dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą, įveda į Taikomąją sistemą „Užsienio išmokos“, apskaičiuoja sukauptą valstybinių socialinio pensijų draudimo stažą.
- Teikia informaciją apie draudžiamus asmenis Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms.
- Konsultuoja kompetentingas įstaigas struktūrizuotų dokumentų pildymo klausimais.
- Tarnybos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui pavedus, nagrinėja pareiškimus, paklausimus ir skundus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymų projektus.
- Formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Tarnybos archyvą.
- Bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, tiesiogiai įgyvendinančiomis Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktų bei tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų dėl socialinės apsaugos nuostatas, tiek, kiek tai susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, siekiant užtikrinti Tarnybai pavestų funkcijų įgyvendinimą.
- Pavaduoja kitą specialistą pagal pavaduojančių asmenų sąrašą.
- Vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, Tarnybos Taikytinos teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
- Turėti 1 metų darbo patirtį.
- Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, gerai žinoti Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo srityje bei gebėti juos taikyti praktiškai;
- Pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu mokėti anglų ir B1 rusų kalbas;
- Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »