Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Varėnos skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.14

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 14.

- Alytaus teritorinės darbo biržos (toliau – Darbo birža) Varėnos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, teikiant bedarbiams ir darbo ieškantiems asmenims paslaugas bei paramą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą. III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vadovauja Skyriui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už Skyriaus veiklą bei pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
- planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą registruojant darbo ieškančius asmenis ir laisvas darbo vietas, teikiant informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas darbo ieškantiems asmenims bei darbdaviams, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža), Darbo biržos nustatyta tvarka, teisės aktais ir atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminacijos principus, siekiant įgyvendinti Darbo biržai nustatytus tikslus ir uždavinius, užtikrina veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų klientams kokybę;
- priima sprendimus:
- dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo ar nutraukimo;
- dėl asmenų, kuriems nustatytas darbingumo lygis, siuntimo nustatyti profesinės reabilitacijos poreikio;
- kitais jo kompetencijai priskirtais klausimais, Darbo biržos direktoriui įgaliojus;
- tvirtina Skyriaus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo rėmimo programų įgyvendinimo planus;
- pasirašo Skyriaus aptarnaujamiems klientams išduodamas pažymas ir, Darbo biržos direktoriui įgaliojus, kitus dokumentus;
- organizuoja finansų kontrolės vykdymą Skyriuje ir dalyvauja joje pagal Darbo biržos direktoriaus įsakymais patvirtintą tvarką ir darbuotojams priskirtas kontrolės funkcijas;
- informuoja Darbo biržą apie Skyriaus sudarytų sutartinių įsipareigojimų, susijusių su aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimu, nevykdymą arba netinkamą vykdymą
- užtikrina atstovavimą Darbo biržai:
- Darbo biržos direktoriaus patvirtintoje Vietinių užimtumo iniciatyvų atrankos komisijoje;
- savivaldybių sudarytoje viešųjų darbų įgyvendinimo viešųjų darbų programoms įgyvendinti ir darbdavių atrankos komisijoje;
- teikia Darbo biržai:
- Skyriaus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo rėmimo programų įgyvendinimo planus;
- planuojamų panaudoti lėšų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti poreikį;
- vietinių užimtumo iniciatyvų rėmimo projektų sąrašų projektus tvirtinimui;
- teikia Darbo biržai pasiūlymus dėl:
- aktyvios darbo rinkos politikos priemonių prioritetų ir prioritetinių tikslinių darbo ieškančių asmenų ir darbdavių grupių sąrašo (toliau – Prioritetų sąrašas) sudarymo;
- Finansuotinų profesinio mokymo programų sąrašo sudarymo;
- Programų, Prioritetų sąrašų ir Finansuotinų profesinio mokymo programų sąrašų keitimo;
- vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
- Skyriaus struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
- Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo;
- Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
- komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
- sprendimų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones priėmimo;
- rengia Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, ir teikia juos tvirtinti Darbo biržos direktoriui;
- bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais, darbdaviais bei kitais socialiniais ir darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;
- dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant;
- organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
- renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Skyriaus veikla;
- veikia Skyriaus vardu, atstovauja Darbo biržai jos pavedimu visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
- nustatyta tvarka atsiskaito Darbo biržos direktoriui už savo veiklą;
- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
- atlieka kitas teisės aktų nustatytas ir/ar Darbo biržos vadovybės pavestas funkcijas.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;
- žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis; I
CVB klientas

Alytaus teritorinė darbo birža

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »