Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.13

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Vilniaus VMVT) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija –14.

- Patarėjo pareigybės paskirtis – Vilniaus valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (toliau – Vilniaus VMVT) padėti užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais pavestų maisto saugos, kokybės, ženklinimo, kokybės vadybos sistemos ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi įgyvendinimą.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:
- koordinuoja Vilniaus VMVT veiklos ataskaitų rengimą;
- analizuoja ir vertina specialistų, vykdančių valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę ūkio subjektų patikrinimo aktų pildymo atitikimą teisės aktų reikalavimams;
- analizuoja Vilniaus VMVT organizacinę vidaus veiklą ir teikia pasiūlymus Vilniaus VMVT viršininkui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Vilniaus VMVT Viršininkas) dėl vidinių organizacinių sprendimų priėmimo;
- pagal kompetenciją padeda įgyvendinti VMVT kokybės politiką ir kordinuoja kokybės vadybos sistemos diegimą Vilniaus VMVT, pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, bei Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus;
- koordinuoja kokybės vadybos sistemos dokumentuose nustatytų kontrolės reikalavimų įgyvendinimą;
- informuoja Vilniaus VMVT Viršininką apie struktūrinio padalinio pažangą ir apie tai kaip laikomasi kokybės politikos;
- kontroliuoja, kaip vykdomi VMVT teisės aktai ir kiti norminiai dokumentai ir padeda užtikrinti Vilniaus VMVT Viršininkui jų įgyvendinimą;
- koordinuoja teisės aktų nustatyta tvarka skubių veiksmų procedūrų vykdymą, nustačius ar gavus informaciją apie nesaugų maistą;
- kartu su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis padeda organizuoti apsaugos nuo bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų profilaktikos ar apsaugos priemones, dalyvauja sudarytų komisijų darbe.
- vykdo įdiegtuose informacinėse sistemose vedamų duomenų Vilniaus VMVT priežiūrą ir kontrolę;
- vertina Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktus paramos gavimo projektus;
- pagal kompetenciją atstovauja Vilniaus VMVT kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
- Vilniaus VMVT Viršininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
- teikia pagal kompetenciją konsultacijas žodžiu ir raštu subjektams dėl maisto saugos, kokybės, ženklinimo teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų laikymosi;
- pagal kompetenciją pavaduoja kitą Vilniaus VMVT vyriausiąjį specialistą-maisto produktų inspektorių, jam nesant;
- vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Vilniaus VMVT Viršininko pavedimus.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties arba technologijos mokslų studijų srities, maisto technologijos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo stažą maisto saugos srityje;
- būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, gebėti juos įvertinti ir organizuoti jų įgyvendinimą, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;
- būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.
CVB klientas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »