Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vyriausiasis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.14

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija –13

- Patarėjo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose numatytiems Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau - Tarnyba) veiklos tikslams įgyvendinti:
- 1 prižiūrėti ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai;
- 2 savivaldybės kontrolieriaus laikino nedarbingumo, atostogų, tarnybinių komandiruočių metu ir kitais atvejais, laikinai vykdyti savivaldybės kontrolieriaus funkcijas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- gavęs Savivaldybės kontrolieriaus pavedimą atlieka finansinius, teisėtumo ar veiklos auditus, teminius patikrinimus, vertinimus, nustatytas užduotis;
- rengia atliekamo audito darbo dokumentus pagal audito metu gautą ir suderintą informaciją;
- rengia kitus su audito atlikimu susijusius dokumentus (raštus, pasiūlymus ir pan.);
- tvarko atliekamo audito ir kitus dokumentus pagal Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
- atlieka Savivaldybės vietinių rinkliavų surinkimo kontrolę;
- nesant Savivaldybės kontrolieriaus atlieka jo funkcijas;
- pagal poreikį rengia Savivaldybės kontrolieriaus įsakymų, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sutarčių projektus;
- administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir Savivaldybės kontrolieriaus sprendimu juos teikia nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės Administracinei komisijai;
- Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
- atlieka kitus, su Kontrolės ir audito tarnybos atliekamomis funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės kontrolieriaus pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 5 metų finansinio darbo patirtį tvarkant buhalterinę apskaitą ar audito srityse;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, savivaldybės finansų valdymą ir administravimą, viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę, viešuosius pirkimus, biudžeto sudarymą ir vykdymą, dokumentų valdymą, turto valdymą ir apskaitą;
- mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
CVB klientas

Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »