Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.20

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Lygis - „A“.
- Kategorija – 12

- Valstybės tarnautojo pareigybė steigiama (reikalinga) užtikrinti žurnalistų etikos inspektoriaus ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus veiklą – įgyvendinti įstatymuose žurnalistų etikos inspektoriui nustatytus įgaliojimus bei funkcijas skundų nagrinėjimo, įstatymų pažeidimų tyrimo srityse.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Atlieka asmenų skundų (pareiškimų) dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, kurių priežiūrą įgyvendina žurnalistų etikos inspektorius, pažeidimų tyrimą.
- Nagrinėja asmenų skundus (pareiškimus) dėl garbės ir orumo, privatumo, asmens duomenų tvarkymo pažeidimų, taip pat vykdo tyrimus dėl pagrindinių visuomenės informavimo principų pažeidimų visuomenės informavimo priemonėse.
- Vertina, kaip skleidžiant viešąją informaciją laikomasi visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų bei reikalavimų.
- Atlieka visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų analizę, rengia šių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus.
- Dalyvauja surašant administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėjant šių pažeidimų bylas, rengia procesinius dokumentus administracinėse (administracinių teisės pažeidimų) bylose.
- Pagal įgaliojimą atstovauja Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ar žurnalistų etikos inspektoriui teisme.
- Žurnalistų etikos inspektoriaus pavedimu dalyvauja nacionaliniuose ar tarptautiniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose, mokymuose, darbo grupėse, bendradarbiauja su viešosios informacijos rengėjų ir platintojų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijomis, kitomis valstybės įstaigomis ir jų atstovais.
- Atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovo pavedimus, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus bei uždavinius.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą.
- turėti ne trumpesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
- Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius visuomenės informavimo sritį, nepilnamečių apsaugą nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio, administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną, valstybės viešąjį administravimą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais dokumentais, nustatančiais naudojimosi saviraiškos laisve taisykles ir šios laisvės ribojimo pagrindus, žinoti šiuose teisės aktuose keliamus reikalavimus viešajai informacijai.
- Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles bei reikalavimus.
- Žinoti raštvedybos taisykles.
- Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
- Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
- Mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbą B2 lygiu.
CVB klientas

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »