Vyriausiasis specialistas

Skelbimas galioja iki: 2017.01.31

Darbo vieta

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- Dalyvauja rengiant strateginius, ilgalaikius, metinius visuomenės informavimo ir švietimo planus, įgyvendinant visuomenės ir (ar) atskirų socialinio draudimo dalyvių grupių informavimo bei švietimo priemones, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl socialinio draudimo dalyvių informavimo, bendradarbiavimo su žiniasklaida tobulinimo.
- Dalyvauja organizuojant Fondo valdybos renginius, susijusius su visuomenės informavimu apie socialinį draudimą ir Fondo administravimo įstaigų veikla.
- Rengia informaciją žiniasklaidai socialinio draudimo bei Fondo administravimo įstaigų veiklos klausimais.
- Atsako į gautus žiniasklaidos atstovų paklausimus.
- Dalyvauja organizuojant Fondo valdybos direktoriaus ir kitų darbuotojų spaudos konferencijas, susitikimus, rengiant radijo ir televizijos laidas valstybinio socialinio draudimo klausimais.
- Dalyvauja organizuojant visuomenės apklausas socialinio draudimo klausimais.
- Dalyvauja rengiant sutarčių projektus su informacijos platinimo, spaudos, leidybos, dizaino, reklamos įmonėmis ir kitomis organizacijomis, prižiūri pasirašytų sutarčių vykdymą, jei tai numatyta sutartyse arba Skyriaus vedėjui pavedus.
- Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
- Tvarko Fondo valdybos interneto svetainę, atlieka jos atnaujinimą pagal Skyriaus kompetenciją, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jos tobulinimo, užtikrina šios svetainės atitiktį nustatytiems reikalavimams, vykdo viešinamos informacijos patikimumo ir aktualumo analizę.
- Tvarko Fondo administravimo įstaigų intraneto svetainę, atlieka jos atnaujinimą pagal Skyriaus kompetenciją, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jos tobulinimo.
- Redaguoja informaciją, skelbiamą Fondo valdybos interneto bei Fondo administravimo įstaigų intraneto tinklalapiuose pagal Skyriaus kompetenciją.
- Fondo valdybos interneto bei Fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje skelbia pranešimus spaudai, Fondo valdybos bei kitų Fondo administravimo įstaigų naujienas, skelbimus, kitą aktualią informaciją.
- Ruošia Fondo valdybos leidinių projektus.
- Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, Fondo valdybos direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį, Skyriaus vedėjui pavedus.
- Formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina ir saugo su šios pareigybės funkcijų vykdymu susijusių planavimo dokumentų ir įgyvendintų darbų elektronines bylas, taip pat su šios pareigybės funkcijų vykdymu susijusius dokumentus iki jų perdavimo į Fondo valdybos archyvą pagal patvirtintą Fondo valdybos dokumentacijos planą.
- Dalyvauja nustatant Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas dėl viešųjų pirkimų, dalyvauja rengiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.
- Nagrinėja prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją Skyriaus vedėjui pavedus.
- Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis, teikia duomenis vidaus ir išorės auditui pagal šios pareigybės kompetenciją.
- Atstovauja Fondo valdybai valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos įstaigose, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose pagal šios pareigybės kompetenciją, Fondo valdybos direktoriui arba Skyriaus vedėjui pavedus.
- Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
- Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Norintys kandidatuoti į šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ryšių su visuomene ir (ar) žiniasklaidos srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Visuomenės informavimo, Autorių teisių ir gretutinių teisių, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, visuomenės informavimą ir informacinės visuomenės plėtrą, gebėti juos taikyti praktiškai; būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti juos taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Privalumai:
- Patirtis vykdant viešųjų pirkimų projektus;
- Patirtis įgyvendinant vidinę komunikaciją.

Mes jums siūlome

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Komunikacijų skyrius ieško darbuotojo darbui pagal terminuotą darbo sutartį (2 metams).
Siųsti savo CV

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra įstaiga prie ministerijos, organizuojanti valstybinį socialinį draudimą ir vykdanti operatyvų Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų tvarkymą bei apskaitą.
Visi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo skelbimai
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »