Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrius Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.16

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kaimo plėtros skyriaus vyresnysis specialistas (toliau - vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B3. Pareigybės kategorija – 8

- Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą, įgyvendinti valstybės politiką melioracijos srityje, užtikrinti reikiamą melioracijos įrenginių būklę, tikslingai ir taupiai panaudoti lėšas, skirtas melioracijos įrenginių priežiūrai, remontui ir rekonstrukcijai, administruoti Europos Sąjungos paramą, skirtą melioracijos sričiai, koordinuoti žemės ūkio klausimus, organizuoti ir įgyvendinti kaimo plėtrą bei paramą žemės ūkiui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:
- vykdyti melioracijos darbų ir statinių projektų techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, o gavus išvadas priimti atliktus projektavimo darbus ir nustatyta tvarka teikti juos tvirtinti;
- sudaryti melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;
- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengti medžiagą melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdytojams atrinkti. Rengti sutartis su vykdytojais melioracijos darbams statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbams atlikti. Rengti užduotis statinių renovacijai ir statybai naudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas;
- kontroliuoti įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, atliktus darbus priimti nustatytos formos aktais. Organizuoti melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, užbaigtų objektų darbų priėmimą;
- atlikti melioracijos statinių apskaitą, sudaryti melioracijos statinių kadastrą, stebėti melioruotosios žemės būklės pasikeitimus, teikti pasiūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;
- saugoti ir tvarkyti melioracijos įrenginių, statinių apskaitą ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą;
- nustatyti technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius, taip pat kitus statinius. Derinti kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoti jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;
- išduoti melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas. Konsultuoti įrenginių, statinių priežiūros klausimais, padėti kurti melioruotos žemės naudotojų asociacijas statiniams eksploatuoti. Kontroliuoti kitų žinybų vykdomus darbus, susijusius su melioracijos įrenginių, statinių išsaugojimu;
- pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, ir Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatytų taisyklių. Kontroliuoti, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius. Tikrinti išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikti technines konsultacijas, atstovauti rajono Savivaldybei teisme išieškant padarytą žalą valstybei nuosavybės teise priklausantiems įrenginiams, statiniams;
- rinkti, kaupti, sisteminti ir analizuoti duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais. Rūpintis statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoti statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas. Sisteminti informaciją apie statinių būklę rajono Savivaldybės teritorijoje ir teikti VĮ Žemės fondui siūlymus dėl jų, kaip valstybinio turto, naudojimo. Kiekvieną mėnesį rengti ir teikti ataskaitas, susijusias su melioracija, Žemės ūkio ministerijai;
- organizuoti hidrotechninių statinių, vandens pertekliaus pralaidų priežiūros darbus;
- dalyvauti svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos bei kitokių žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas. Derinti projektus, žemės ūkio paskirties žemės detaliuosius planus;
- pagal kompetenciją tvarkyti valstybinės finansinės paramos teikimą melioracijos statinių statybai, rekonstravimui, remontui, priežiūrai ir rūgščių dirvožemių kalkinimui;
- atlikti melioracijos įrenginių, statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertinti statinių techninę būklę, numatyti neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti;
- išduoti sąlygas miško įveisimui melioruotoje žemėje;
- pagal kompetenciją rengti rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
- pagal kompetenciją nagrinėti gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra;
- koordinuoti žemės ūkio klausimus, organizuoti ir įgyvendinti kaimo plėtrą bei paramą žemės ūkiui;
- sustabdyti melioracijos darbus ir statinių priežiūros vykdymą, jeigu tai daroma nesilaikant nustatytų reglamentų, normų bei projekto;
- tvarkyti melioracijos dokumentų archyvą;
- teikti reikiamus duomenis į programą „MelGIS“;
- sudaryti avarinių melioracijos įrenginių darbų vykdymo užduotis ir sąmatas;
- savo kompetencijos klausimais duoti nurodymus statinių naudotojams, melioracijos darbų ir statinių statybos, rekonstravimo bei remonto darbų vykdytojams, techniniams prižiūrėtojams ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
- rengti melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus;
- 24 dalyvauti rajono Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje;
- vykdyti kitus teisėtus rajono Savivaldybės administracijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, siekiant rajono Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą, hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją;
- 2 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, melioraciją ir žemės ūkį, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos melioracijos, Žemės, Žemės reformos, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Viešųjų pirkimų įstatymus, Europos Sąjungos paramos administravimą reglamentuojančius teisės aktus.
- žinoti lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus;
- gerai mokėti lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB klientas

Zarasų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »