Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Žemės duomenų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimas galioja iki: 2016.11.11

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Miesto plėtros departamento (toliau – departamentas) Žemės duomenų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga tvarkyti, kaupti ir saugoti suprojektuotų žemės sklypų skaitmeninius duomenis, integruoti juos į Vilniaus miesto GIS duomenų bazę, administruoti geodezinių tinklų, topografinių žemėlapių, planų ir georeferencinius duomenis, analizuoti ir rengti informaciją žemės ir žemės nuomos mokesčiui nustatyti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
- integruoja ir tvarko projektuojamų žemės sklypų grafinius ir atributinius duomenis į skaitmeninę geoinformacinių duomenų bazę;
- integruoja ir tvarko duomenis apie suprojektuotus žemės sklypus ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus į skaitmeninę Vilniaus miesto GIS duomenų bazę;
- vykdo skyriaus gaunamų užduočių valdymo administratoriaus funkcijas Vilniaus miesto savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, stebi ir informuoja vyriausiuosius specialistus, kad užduotys būtų atliktos laiku;
- saugo, tvarko ir prižiūri savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kita);
- išduoda kartografines planšetes (originalus) fiziniams asmenims, turintiems Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotus geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, kontroliuoja jų panaudojimą ir informacijos atnaujinimą;
- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą bei prie prašymų pridėtus dokumentus, esant reikalui kreipiasi į pareiškėjus ar kompetentingas institucijas dėl papildomos informacijos (dokumentų) pateikimo, teikia preliminarias išvadas, ar yra pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą (formuoti statiniams eksploatuoti reikalingus sklypus, pertvarkyti (padalyti, atidalyti, sujungti, perdalyti) esamus žemės sklypus, padidinti esamus sklypus laisvoje valstybinėje žemėje);
- esant teisiniam pagrindui, rengia žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, preliminarias žemės sklypų schemas ir Administracijos direktoriaus (jo įgalioto Administracijos direktoriaus pavaduotojo) leidimo pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus arba rengia motyvuotus atsakymus, dėl ko leidimas neišduodamas;
- rengia Administracijos direktoriaus (jo įgalioto Administracijos direktoriaus pavaduotojo) įsakymų projektus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimo, teikia juos derinti nustatyta tvarka;
- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus bei kitus raštus, susijusius su savo atliekamomis funkcijomis, rengia atsakymus į juos, teikia kompetentingoms institucijoms paklausimus, susijusius su savo atliekamomis funkcijomis;
- 10 analizuoja, rengia ir kaupia informaciją ir duomenis žemės ir žemės nuomos mokesčiams nustatyti;
- siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
- vykdo kitus skyriaus vedėjo ir departamento direktoriaus bei jo pavaduotojo, kuruojančio skyriaus veiklą, pavedimus, siekdamas įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės tvarkymo ar geodezijos ir kartografijos srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitų valstybės institucijų teisės normų aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, geodeziją ir kartografiją, geodezinių tinklų, topografinių žemėlapių, planų bei georeferencinių duomenų rengimą;
- mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis „ArcView“ programa;
- mokėti naudotis geodezine, kartografine bei topografine medžiaga, projektine dokumentacija bei istoriniais planais.
CVB klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »