Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Administracijos reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaišiadorys - Laisvės atėmimo vietų ligoninė

Darbo pobūdis

1. Administracijos reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 11.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti teisės aktų bei kitų dokumentų projektus Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Ligoninė) veiklos klausimais, tvarkyti skyriaus disponuojamą įslaptintą dokumentaciją pagal šiuos darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • renka, analizuoja ir apibendrina su Ligoninės veikla susijusius duomenis, siekdamas užtikrinti teisės aktais nustatytų atitinkamo laikotarpio ataskaitinių dokumentų (ataskaitų, pažymų) parengimą laiku;
 • pagal kompetenciją rengia atsakymus, teikia išvadas ar apibendrina Ligoninės struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl valstybės institucijų pavedimų, kitų įstaigų, organizacijų ir asmenų paklausimų, užtikrindamas pateikiamų atsakymų teisėtumą, informacijos išsamumą;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų bei kitų dokumentų, reglamentuojančių Ligoninės veiklą, projektus, užtikrindamas skyriui priskirtų funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
 • žymi Ligoninės direktoriaus įsakymų įstaigos veiklos klausimais bei iš kitų valstybės institucijų ar įstaigų gautų teisės aktų pakeitimus, papildymus, negaliojimus;
 • rengia Ligoninės įslaptintos dokumentacijos plano, jo papildymų sąrašo, įslaptintų dokumentų registrų sąrašo projektus, ilgai saugomų įslaptintų bylų apyrašų (jų tęsinių), įslaptintų bylų (dokumentų) naikinimo aktų projektus ir teikia juos svarstyti Ligoninės Specialiajai ekspertų komisijai (toliau – SEK), derinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei tvirtinti Ligoninės direktoriui, užtikrindamas įslaptintų dokumentų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
 • siekdamas užtikrinti įslaptintų bylų sudarymo statistinių duomenų rinkimą, kaupimą ir analizę pagal Ligoninės įslaptintos dokumentacijos planus (ar kt. nustatytus įslaptintų bylų apskaitos dokumentų duomenis), iš įstaigos struktūrinių padalinių surenka ir atitinkamų metų įslaptintos dokumentacijos plane surašo duomenis apie kalendoriniais metais užbaigtas bylas;
 • pagal kompetencija rengia Ligoninės įslaptintų dokumentų išslaptinimo aktų, įslaptintų dokumentų slaptumo žymų ar įslaptinimo terminų keitimo aktų projektus, teikia juos svarstyti Ligoninės SEK ir, vadovaudamasis Ligoninės direktoriaus sprendimu, atlieka tolimesnes su šiomis veiklomis susijusias procedūras, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintų dokumentų administravimą, reikalavimų tinkamą įgyvendinimą;
 • tvarko įstaigos įslaptintus gautus (tarp jų ir gautus įslaptintus teisės aktus), siunčiamus, vidaus administravimo dokumentus, įslaptintus Ligoninės direktoriaus įsakymus įstaigos veiklos klausimais bei žymi teisės aktų pakeitimus, papildymus, negaliojimus, užtikrindamas, kad būtų įrodytas šių įslaptintų dokumentų buvimas Ligoninės įslaptintų dokumentų apskaitos sistemoje ir užtikrinta jų paieška;
 • pagal struktūrinių padalinių sudarytus įslaptintų bylų (dokumentų) perdavimo aktus priima iš jų tinkamai sutvarkytas ir įformintas įslaptintas bylas (dokumentus) bei tvarko jų apskaitą, siekdamas užtikrinti, kad į skyrių perduotos bylos (dokumentai) atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių užbaigtų bylų sutvarkymą, apskaitą, reikalavimus;
 • užtikrina skyriuje saugomų įslaptintų bylų (dokumentų) tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naudojimą pagal šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kad šios bylos (dokumentai) būtų apsaugotos nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar naikinimo;
 • dalyvauja Ligoninės SEK veikloje, atlikdamas SEK sekretoriaus funkcijas, rengia šios komisijos protokolus ir kitus su SEK veikla susijusius dokumentus, užtikrindamas šiai komisijai pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
 • teikia metodinę pagalbą Ligoninės darbuotojams bendrųjų bei įslaptintų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais, siekdamas užtikrinti, kad dokumentai būtų rengiami, tvarkomi ir apskaitomi vadovaujantis šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais reikalavimais;
 • teikia informaciją apie vertinimo kriterijų faktines reikšmes į Kalėjimų departamento informacinės sistemos KADIS-1 Materialinių išteklių valdymo ir strateginio planavimo modulį;
 • rengia įstaigos metinio veiklos plano projektą bei ataskaitinius dokumentus (pažymas, ataskaitas) apie metinio plano įgyvendinimą atitinkamu laikotarpiu, užtikrindamas šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Ligoninės direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas, skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;
 • nesant skyriaus vedėjo (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), organizuoja skyriaus darbą ir laikinai atlieka skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais dokumentų valdymą, veiklos planavimą, bausmių vykdymo sistemos veiklą bei valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • mokėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • atrinktas pretendentas teisės aktų nustatyta tvarka turės gauti leidimą dirbti ir (ar) susipažinti su įslaptinta informacija.
CVB klientas

Laisvės atėmimo vietų ligoninė

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: