Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

ADMINISTRACINĖS VALDYBOS Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Administracinės valdybos Teisės skyriaus (toliau – Teisės skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12

- Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti rengti teisės aktų projektus bei vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, nagrinėti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skundus ir pareiškimus, prižiūrėti skundų ir pareiškimų nagrinėjimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) pavaldžiose įstaigose, vertinti išvadų objektyvumą bei teisingumą, departamento vadovybės pavedimu rengti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms, pateikti pretenzijas, ieškinius.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, darbo organizavimą, priešgaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
- Teisės skyriaus vedėjo pavedimu rengia medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms, pateikia pretenzijas, ieškinius;
- atstovauja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos interesams visų instancijų teismuose, kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose, įmonėse organizacijose, tarptautinėse organizacijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;
- rengia departamento sudaromų civilinių sandorių projektus, vertina Teisės skyriui pateiktų civilinių sandorių projektų teisėtumą;
- nagrinėja valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skundus ir pareiškimus, prižiūri skundų ir pareiškimų nagrinėjimą departamentui pavaldžiose įstaigose, vertina išvadų objektyvumą bei teisingumą;
- konsultuoja departamento bei jam pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus darbe iškylančiais teisiniais klausimais;
- pagal kompetenciją dalyvauja departamento sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
- vertina, ar Teisės skyriui pateiktieji teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus, Teisės skyriaus vedėjui pavedus juos vizuoja;
- vertina viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams, kurie reglamentuoja viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo tvarką;
- kaupia informaciją viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo klausimais bei sistemina informaciją apie viešųjų pirkimų reglamentavimą bei viešųjų pirkimų praktiką Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
- atsako už priimtų sprendimų teisėtumą;
- pagal savo kompetenciją vykdo kitus departamento vadovybės ir Teisės skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties (pirmosios ir antrosios pakopų nuosekliąsias universitetines teisės krypties studijas arba vientisąsias universitetines teisės krypties studijas);
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
- būti susipažinęs ir gebėti taikyti tarptautinius teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, darbo organizavimą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, administracinių, baudžiamųjų, darbo ir civilinių teisinių santykių reguliavimą;
- mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti teisinę informaciją, rengti išvadas;
- savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti rengti raštus, ieškinius, prašymus, pareiškimus teismui, teisės aktų projektus;
- sugebėti atlikti teisės aktų projektų teisinį vertinimą (sistemiškai vertinti teisės aktų projektus bei tiksliai identifikuojant jų trūkumus pateikti išvadas), teisės aktų taikymo analizę;
- gebėti analizuoti, savarankiškai spręsti problemas ir priimti sprendimus;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook;
- gebėti bendrauti, pasižymėti iniciatyvumu, analitiniu mąstymu;
- atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše, ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »