Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas-7,4 (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V- 51


ADMINISTRAVIMO IR IŠTEKLIŲ VALDYMOSKYRIAUS

vYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1.Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS


2. Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti rengiamų teisės aktų projektų atitikimą neįgaliųjų socialinę integraciją reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams, rengti ir vertinti parengtus teisės aktų projektus, teisinio pobūdžio dokumentus, sutartis, teikti teisines išvadas ir pasiūlymus, konsultuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – departamentas) struktūrinius padalinius teisiniais klausimais, atstovauti departamentą visų instancijų teismuose, nagrinėti paklausimus ir skundus.III. VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – teisės, viešųjų pirkimų, turto valdymo ir specialiosios veiklos srities funkcijas – departamento atstovavimo visų instancijų teismuose bylose dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo neveiksniam asmeniui ir kitose bylose, asmens duomenų apsaugos, paklausimų ir skundų nagrinėjimo.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį (vientisų studijų vienpakopį arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) teisės studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais neįgaliųjų socialinę integraciją, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, viešuosius pirkimus;

4.4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

4.5. išmanyti raštvedybos, teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;

4.6. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, naudotis interneto naršykle.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su departamento veikla, derina juos suinteresuotomis institucijomis;

5.2. rengia teisinio pobūdžio dokumentus (tvarkas, taisykles, įsakymus, sutartis, įgaliojimus ir kt.), susijusius su skyriaus vykdomomis funkcijomis;

5.3. nagrinėja ir įvertina teisinio pobūdžio dokumentų (tvarkų, taisyklių, įsakymų, sutarčių, įgaliojimų ir kt.), pateiktų peržiūrėjimui, pagrįstumą, teikia siūlymus dėl teisinio pobūdžio dokumentų pildymo ar tikslinimo, siekiant, kad visi dokumentai būtų teisėti ir pagrįsti;

5.4. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų, departamento vidaus dokumentų keitimo, pildymo, tobulinimo ir jų atitikimo galiojantiems teisės aktams;

5.5. atstovauja departamentą visų instancijų teismuose bylose dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo neveiksniam asmeniui ir kitose bylose, rengia dokumentus teisėsaugos institucijoms;

5.6. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar turto valdytojo sprendimų dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais projektus ir derina juos teisės aktų nustatyta tvarka, rengia valstybės turto panaudos sutartis;

5.7. teikia departamento struktūriniams padaliniams teisinę pagalbą;

5.8. registruoja teisės aktus Teisės aktų registre;

5.9. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir skundus;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia jiems viešąją informaciją;

5.11. rengia departamento reguliavimo sričiai priskirtų pavaldžių įstaigų visuotinių dalininkų susirinkimų protokolus, departamento direktoriaus sprendimų dėl pavaldžių įstaigų projektus;

5.12. atlieka asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas departamente;

5.13. organizuoja ir vykdo departamento patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybės turto aukcionus bei atlieka aukciono vedėjo funkcijas;

5.14. organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

5.15. vykdo pirkimo organizatoriaus funkcijas tam, kad mažos vertės pirkimai būtų atliekami teisės aktų nustatyta tvarka;

5.16. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos, kurios nariu paskirtas, darbe, inicijuoja komisijos posėdžius ir kviečia į juos komisijos narius, įformina komisijos protokolus, kad viešieji pirkimai būtų įvykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

5.17. rengia pirkimų, finansuojamų iš valstybės biudžeto ir ES struktūrinių paramos fondų lėšų, konkursų sąlygas, teikia pirkimų dokumentus ir jų paaiškinimus tiekėjams, rengia ir derina pirkimo dokumentus ir pirkimo sutartis, rašo tiekėjams adresuotus raštus, paaiškinimus, paklausimus, atsakymus į pretenzijas ar skundus, kad nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti viešųjų pirkimų principai;

5.18. siekdamas užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatų vykdymą, teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Viešųjų pirkimų įstatyme numatytas ataskaitas, skelbia viešojo pirkimo sutartis bei jų pakeitimus;

5.19. vykdo pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją;

5.20. dalyvauja departamento sudaromų darbo grupių bei komisijų darbe, rengiant teisės aktų projektus;

5.21. departamento vadovybei ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja departamentui kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose teisiniais klausimais;

5.22. pagal kompetenciją dalyvauja departamento vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimu konferencijose, seminaruose, renginiuose;

5.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (94) »