Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Agrochemijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 26T-62

AGROCHEMIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Agrochemijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 42-8.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir užtikrinti valstybinę tręšiamųjų produktų (toliau – TP) ir augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) veiklos priežiūrą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose – TP ir AAP priežiūros srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį gyvybės mokslų studijų krypčių grupės biologijos, biochemijos arba ekologijos krypties, arba žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės žemės ūkio, agronomijos arba miškininkystės krypties, arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės chemijos arba aplinkotyros krypties, arba teisės mokslų krypčių grupės teisės studijų krypties išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) įsakymais, nuostatais, darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Augalininkystės tarnybos veikla bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
4.3. Išmanyti, žemdirbystės ir TP bei AAP naudojimo, būti susipažinusiam su tręšiamųjų augalų apsaugos produktų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
4.4. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
4.5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4.6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
4.7. Žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Rengia teisės aktų projektus, aprašus, metodikas ir kitus dokumentus TP ir AAP veiklų reglamentavimo srityse.
5.2. Metodiškai prižiūri, teikia metodinę pagalbą, nurodymus ir organizuoja mokymus Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių specialistams, atliekantiems ūkio subjektų priežiūrą TP ir AAP priežiūros srityse bei kitais susijusiais klausimais.
5.3. Rengia raštų, atsakymų į paklausimus, skundus ir kitų dokumentų projektus bei pranešimus, straipsnius, informacinę medžiagą TP ir AAP srityje.
5.4. Tikrina, analizuoja ir kontroliuoja regioninių skyrių specialistų, atliekančių ūkio subjektų TP ir AAP priežiūrą, veiklą (pildomus patikrinimų aktus, klausimynus, suvestines, aktus, administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus, administracinius nurodymus, tvarkomas bylas ir kitus dokumentus), rengia ataskaitas.
5.5. Vykdo veiklą susijusią su ūkio subjektų vykdančių TP ir AAP metinių patikrinimų planų, ataskaitų rengimu, jų priežiūros veiklos tobulinimu.
5.6. Pagal kompetenciją atlieka ūkio subjektų patikrinimus ir taiko jiems administracinio poveikio priemones teisės aktų nustatyta tvarka.
5.7. Pagal kompetenciją renka TP ir AAP veiklą vykdančių ūkio subjektų priežiūros veiklos duomenis, juos analizuoja, rengia ataskaitas, informaciją, pranešimus ir kt.
5.8. Atlieka skyriaus veiklos kompetencijai priskirtų TP ir AAP srities leidimų, patvirtinimų ir kitų dokumentų išdavimo procedūras.
5.9. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kokybės vadybos sistemą Augalininkystės tarnyboje.
5.10. Pagal kompetenciją dirba su Augalininkystės tarnybos naudojamomis arba kuriamomis informacinėmis sistemomis, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
5.11. Pagal kompetenciją dalyvauja projektuose, kituose renginiuose, susijusiose su tiesioginių funkcijų vykdymu.
5.12. Vykdydamas tiesiogines funkcijas vairuoja tarnybinį automobilį.
5.13. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Augalininkystės tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo pagal priskirtą veiklos administravimo sritį, tarnybinius pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus veikla.
5.14. Pagal kompetenciją pavaduoja skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių metu ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, jiems nesant.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.10
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €