Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Akmenės seniūnas (pareiginės algos koeficientas -8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Akmenė - Akmenės rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A-368AKMENĖS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Akmenės seniūnas (toliau – seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Seniūno pareigybė reikalinga organizuoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnijos (toliau – Seniūnija) darbą, vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais deleguotas funkcijas.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Seniūno pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – Seniūnijos veiklos administravimo – veiklos srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1.turėti:
4.1.1. aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą,

4.1.2. ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo patirtį, įgytą vadovaujant valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat atliekant personalo administravimo funkcijas, organizuojant finansinių išteklių valdymą, paskirstymą ir (arba) jų panaudojimo kontrolę ir (arba) rengiant, organizuojant ir (arba) koordinuojant įstaigos veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą,

4.1.3. vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

4.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, darbo santykius, kitas Seniūnijos atliekamas funkcijas, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimais, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Savivaldybės administracijos direktorius) įsakymais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Seniūnijos veiklos nuostatais, seniūno pareigybės aprašymu;
4.3. išmanyti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir higienos reikalavimus bei turėti darbų saugos pažymėjimą (pretendentui šis reikalavimas netaikomas);

4.4. mokėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Seniūnijos veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas;
5.2. Seniūnijos veiklos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja Seniūnijos veiklą, sprendžia Seniūnijos kompetencijai priklausančius klausimus, kontroliuoja, kaip vykdomos Seniūnijai priskirtos funkcijos;

5.3. rengia Seniūnijos veiklos nuostatų, seniūno pareigybės aprašymo projektus, jų pakeitimus ir papildymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui, teisės aktų nustatyta tvarka vertina Seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl Seniūnijos tarnautojų darbo sąlygų, jų skatinimo, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, pildo Seniūnijos tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.4. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka Seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne Seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į Seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijos planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;

5.6. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia Seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti Seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu Seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

5.7. šaukia seniūnaičių ir Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;

5.8. teikia Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybių institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

5.9. ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

5.10. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

5.11. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda Seniūnijai aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

5.12. organizuoja Seniūnijos teritorijoje esančių kapinių priežiūrą, išduoda leidimus laidoti;

5.13. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus;

5.14. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

5.15. organizuoja visuomenei naudingą veiklą Seniūnijos teritorijoje, sudaro užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo sutartis;

5.16. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą, prireikus rūpinasi Seniūnijos teritorijoje gyvenančiomis nepasiturinčiomis šeimomis, neįgaliaisiais, socialinės atskirties asmenimis, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl socialinės paramos teikimo toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

5.17. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinę pagalbą vaikui ir šeimai, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, organizuoja duomenų, reikalingų Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, rinkimą ir šių duomenų teikimą Savivaldybės administracijos direktoriui;

5.18. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus, dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
5.19. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą, vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo įgaliotų asmenų nurodymus civilinės saugos srityje, dalyvauja Akmenės rajono Ekstremalių situacijų valdymo centro (ESVC) veikloje;

5.20. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

5.21. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

5.22. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacines visuomenės plėtros programas;

5.23. administruoja ir užtikrina Seniūnijai paskirtų asignavimų efektyvų ir rezultatyvų naudojimą, atitinkantį programoje nustatytus tikslus;

5.24. vykdo finansų kontrolę vadovaudamasis finansų kontrolės taisyklėmis;

5.25. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atlieka jam priskirtas
personalo valdymo funkcijas;

5.26. organizuoja Seniūnijai priskirto turto eksploatavimą ir jo apsaugą;
5.27. užtikrina tikslingą Seniūnijos tarnybinio automobilio panaudojimą;

5.28. organizuoja ir koordinuoja su naminiais bešeimininkiais gyvūnais susijusių klausimų sprendimą;

5.29. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

5.30. organizuoja prekių, paslaugų, darbų pirkimą ir sudaro bendrojo pobūdžio ūkinės veiklos sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

5.31. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

5.32. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;

5.33. organizuoja ir kontroliuoja Seniūnijos bendro naudojimo teritorijų, kelių, gatvių, pėsčiųjų takų, skverų valymą, želdinių priežiūrą, gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą;
5.34. teikia pagalbą Vietinio ūkio ir turto valdymo, Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriams bei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apskaičiuojant valstybinės žemės nuomos mokestį bei žemės mokestį, įteikiant mokėtojams deklaracijas apie mokėtinas sumas, surenkant priskaičiuotus mokesčius bei nepriemokas;
5.35. atsako už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų laikymąsi Seniūnijoje; dalį teisių ir pareigų saugos darbe, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos klausimais seniūnas gali perduoti kompetentingam Seniūnijos tarnautojui, tačiau šių teisių ir pareigų saugos darbe klausimais perdavimas įgaliotam asmeniui neatleidžia seniūno nuo atsakomybės užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas darbo vietoje;

5.36. užtikrina, kad Seniūnijoje rengiami dokumentai būtų registruojami dokumentų valdymo sistemoje, tvarkoma jų apskaita, užtikrintas saugumas iki jų atidavimo saugoti į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.37. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
5.38. vykdo kitas teisės aktuose numatytas ar pavestas funkcijas bei kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;

5.39. vykdydamas seniūno funkcijas ir kitus pavedimus gali vykti automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų.VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
CVB klientas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: