Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Antrojo vidaus audito poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus Antrojo vidaus audito poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) Antrojo vidaus audito poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Ministerijos, jos administracijos padalinių ir jų administravimo sričiai priskirtų Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų / programų vidaus auditus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- teikia siūlymus dėl ES fondų / programų audito atlikimo metodikų / procedūrų tobulinimo;
- tikrina ir vertina Ministerijos ir jos administracijos padalinių:
- veiklos ir vidaus kontrolės sistemos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, LR įstatymams, LR Vyriausybės nutarimams, ES institucijų reglamentams bei kitiems teisės aktams;
- vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kita);
- strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, LR valstybės biudžeto programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo aspektais;
- viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;
- turto valdymą;
- atlieka ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų auditus pagal Europos Komisijos (toliau – EK) nustatytus reikalavimus;
- atlieka periodinę Ministerijos rizikų valdymo planų įgyvendinimo stebėseną;
- vidaus audito metu gautą informaciją fiksuoja darbo dokumentuose ir teikia juos kartu su atlikto audito ataskaitos projektu Poskyrio vedėjui;
- stebi vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų vykdymą, fiksuoja tai dokumentuose, surašo pažangos stebėjimo (poauditinės veiklos) ataskaitas;
- atsako už vidaus audito rezultatus;
- vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vadovybės ir Poskyrio vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės, ekonomikos, vadybos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
- mokėti taikyti savo veikloje LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, Ministerijos veiklą, valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;
- gerai žinoti ES fondų / programų, kurie priskirti skyriaus kompetencijai, veiklos nuostatas ir principus;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, dirbti komandoje ir bendradarbiauti;
- mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir pasiūlymus;
- mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) A2 lygiu;
- žinoti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »