Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas, koef 8,10 (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2019 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. P-294

APSKAITOS, PAVELDOTVARKOS PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti archeologinio, mitologinio, povandeninio, memorialinio vertingųjų savybių pobūdžio kultūros paveldo apskaitą Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), vykdant kultūros paveldo apsaugos nacionalinę politiką.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities funkcijas kultūros paveldo apskaitos srityje.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį archeologijos arba istorijos, arba paveldo studijų , arba menų studijų krypčių išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį archeologijos arba istorijos, arba paveldo apsaugos, arba menų studijų krypčių taikymo srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, kultūros vertybių apsaugą;
4.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje;
4.5. gerai mokėti raštvedybos taisykles, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia siūlymus dėl Departamento veiklos planuose numatytų nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos priemonių plano projektų, susijusių su archeologinio, mitologinio, povandeninio, memorialinio vertingųjų savybių pobūdžio kultūros paveldo objektais, dalyvauja šių priemonių plano projektų rengime;
5.2. organizuoja ir koordinuoja archeologinio, mitologinio, povandeninio, memorialinio vertingųjų savybių pobūdžio kultūros paveldo inventorizavimą, konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių išaiškinimą, atskleidimą bei registravimą Kultūros vertybių registre (toliau – Registras);
5.3. organizuoja įstatymu nustatytų procedūrų atlikimą, reikalingų priimant kultūros paveldo objekto skelbimo saugomu aktą naikinantį ar keičiantį sprendimą;
5.4. analizuoja prašymus inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą kultūros paminklais, rengia reikiamų dokumentų ir teisės aktų šiais klausimais projektus;
5.5. analizuoja prašymus inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą valstybės saugomais, rengia Departamento direktoriaus įsakymų ir raštų šiais klausimais projektus;
5.6. analizuoja prašymus inicijuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių įregistravimo Kultūros vertybių registre ir atskleidimo procedūras, rengia Departamento direktoriaus įsakymų ir raštų šiais klausimais projektus;
5.7. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą bei informaciją apie archeologinio, mitologinio, povandeninio, memorialinio vertingųjų savybių pobūdžio kultūros paveldo objektus Departamento struktūriniams padaliniams, savivaldybių paveldosaugos padaliniams ir kitiems besikreipiantiems asmenims;
5.8. vykdo Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) sekretoriaus funkcijas:
5.8.1. rengia Departamento direktoriaus įsakymų dėl vertinimo tarybos sudarymo ar sudėties pakeitimo projektus;
5.8.2. padeda organizuoti Vertinimo tarybos darbą, sudaro posėdžių darbotvarkes, rengia medžiagą Vertinimo tarybos posėdžiams, juos protokoluoja;
5.8.3. Vertinimo tarybos aktus perduoda atsakingiems už Registro tvarkymą Departamento tarnautojams;
5.8.4. tvarko apmokėjimo už Vertinimo tarybos darbą dokumentaciją;
5.8.5. pagal kompetenciją formuoja ir kaupia rašytinėje ir elektroninėje formoje savo ir Vertinimo tarybos dokumentų bylas pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą;
5.8.6. vykdo kitas sekretoriaus funkcijas, numatytas Vertinimo tarybų nuostatuose ir kituose jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
5.9. nagrinėja prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius su archeologinio, mitologinio, povandeninio, memorialinio vertingųjų savybių pobūdžio objektų išaiškinimu, atskleidimu, apskaita, Vertinimo tarybos veikla, rengia atsakymų projektus;
5.10. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento sudaromose komisijose ir darbo grupėse;
5.11. rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su kultūros vertybių apskaita ir apsauga, projektus;
5.12. pagal kompetenciją rengia išvadas dėl kitų institucijų parengtų ir Departamentui pateiktų teisės aktų projektų
5.13. pagal kompetenciją rengia medžiagą teismams, administracinių ginčų komisijoms, kitoms teisėsaugos ir valstybės bei savivaldybių institucijoms;
5.14. Departamento direktoriui įgaliojus pagal kompetenciją atstovauja Departamentui teismuose, administracinių ginčų komisijose, kitose teisėsaugos institucijose;
5.15. vykdo kitus, su Skyriaus ir Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: