Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Apskaitos skyriaus vedėjas, pareiginės algos koeficientas 10,5 (karjeros valstybės tarnautojas)

Kėdainiai - Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA:

Kėdainių rajono savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. AD-1-763APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Apskaitos skyriaus vedėjas ( toliau vedėjas ) yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. SKYRIUS

PASKIRTIS2. Vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, organizuoti Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.


III. SKYRIUS

veiklos sritIs


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdyme ir apskaitoje.


IV. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos arba apskaitos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų bendrąją darbo patirtį ir 1 metų buhalterinio darbo patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigų ūkinę-finansinę veiklą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

4.4. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai žinoti raštvedybos, norminių aktų rengimo ir įforminimo taisykles, būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendraut;.

4.6. mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.7. turėti gerus organizacinio darbo ir bendravimo įgūdžius.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Finansų ministro įsakymų, kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių apskaitos darbą, vykdomi rajono tarybos sprendimai, rajono mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai.

5.2. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrindamas skyriaus nuostatų įgyvendinimą.

5.3. Tvarko išlaidų sąmatų buhalterinę apskaitą naudodamas dvejybinį įrašą buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“.

5.4. Sudaro savivaldybės administracijos biudžeto įvykdymo ataskaitas.

5.5. Užtikrina, kad apskaitos duomenys būtų teisingi ir biudžeto įvykdymo ataskaitos būtų laiku pateiktos Biudžeto ir finansų skyriui.

5.6. Sudaro biudžeto išlaidų sąmatas.

5.7. Sudaro žemesnio lygio savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų ketvirtinius ir metinius rinkinius.

5.8. Sudaro žemesnio lygio savivaldybės administracijos ir seniūnijų konsoliduotus finansinių ataskaitų ketvirtinius ir metinius rinkinius.

5.9. Suveda žemesnio lygio Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų finansinių ataskaitų konsoliduoto metinio rinkinio duomenis į Finansų ministerijos programą VSAKIS.

5.10. Priima ir patikrina apmokėtus pirminius kasos dokumentus, išrašo kasos išlaidų ir pajamų orderius tam , kad užtikrintų teisingą ir racionalų lėšų naudojimą.

5.11. Ruošia mokėjimo pavedimus ir juos pasirašo antru parašu.

5.12. Atlieka bankinių dokumentų apskaitą, sudaro suvestinius apskaitos registrus, užtikrindamas teisingą finansinių lėšų apskaitą.

5.13. Atlieka bankinių dokumentų apskaitą, sudaro suvestinius apskaitos registrus, užtikrindamas teisingą finansinių lėšų apskaitą.

5.14. Administruoja šalpos išmokas.

5.15. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, kurios metu nustato ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu yra tinkamai parengti tam, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai.

5.16. Konsultuoja administracijos darbuotojus buhalterinės apskaitos klausimais tam, kad buhalterinės apskaitos duomenys būtų teisingi.

5.17. Vykdo rajono Tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus kad būtų įgyvendinti skyriaus nuostatai ir pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

5.18. Vykdo kitus su įstaigos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.


VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus administracijos direktoriui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (94) »