Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 8

- Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką apskaitos tvarkymą, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentų tinkamą registravimą apskaitos registruose, teikti informaciją kitoms institucijoms, atlikti finansinės būklės analizes.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Tvarko ilgalaikio savivaldybės turto apskaitą.
- Tvarko perduoto savivaldybei valstybės turto pagal patikėjimo ar panaudos sutartis apskaitą.
- Tvarko ilgalaikio turto inventorines korteles, priskiria turtą materialiai atsakingiems asmenims.
- Skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą.
- Ruošia ilgalaikio turto apyvartos ataskaitas, teikiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinei sistemai.
- Rengia ir Lietuvos statistikos departamentui teikia su turto apskaita susijusias statistines ataskaitas.
- Derina ilgalaikio turto apyvartą su viešojo sektoriaus subjektais.
- Ruošia ilgalaikio turto inventorizacijos apyrašus.
- Dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose.
- Pildo ataskaitas, reikalingas biudžeto ir finansinei atskaitomybei sudaryti.
- Kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų teisingumą.
- Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, tvarko buhalterinę ir finansinę apskaitą.
- Pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją kitoms institucijoms ir organizacijoms.
- Spręsdamas apskaitos srities problemas, bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais.
- Vykdo kitus skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.
- Atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
- Turėti darbo patirties apskaitos tvarkymo arba finansinės būklės analizės srityje.
- Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
- Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
- Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »