Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Architektūros ir aplikosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas-vyr.architektas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis architektas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Skyriaus vedėjo pavaduotojo-vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose bei Skyriaus nuostatuose savivaldybei numatytoms funkcijoms teritorijų planavimo, statybos ir žemėtvarkos srityse įgyvendinti.

Skyriaus vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis architektas vykdo šias funkcijas:
- Laiku įgyvendina teisės aktus ir Savivaldybės institucijų bei Savivaldybės administracijos sprendimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
- Padeda formuoti ir įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytų sričių Savivaldybės politiką;
- Dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės strateginį plėtros planą ir Savivaldybės administracijos metinius veiklos planus;
- Padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius;
- Bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais bei kitų savivaldybių tas pačias funkcijas vykdančiais skyriais;
- Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;
- Dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių veikloje;
- Vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;
- Pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
- Vykdo Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas:
- Teritorijų planavimo srityje:
- teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės merui dėl savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius yra Savivaldybės administracijos direktorius, rengimo ir įgyvendinimo,
- teisės aktų nustatyta tvarka parengia teritorijų planavimo sąlygas bei teikia prašymus kitoms institucijoms, kad šios pagal kompetenciją pateiktų planavimo sąlygas,
- atstovauja Savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese,
- dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus,
- analizuoja ir nustato teritorijų planavimo dokumentų poreikį,
- organizuoja Savivaldybės rengiamų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, organizuoja gyventojų skundų ir pasiūlymų dėl planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų apibendrinimą, organizuoja medžiagos rengimą ir konsultacijas sprendžiant ginčus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka,
- organizuoja Lazdijų rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą, komisijos išvadų suinteresuotiems asmenims pateikimą, pirmininkauja Teritorijų planavimo komisijai,
- Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo, apsaugos principų ir jų realizavimo Savivaldybės teritorijoje;
- Statybos srityje:
- tvirtina specialiuosius architektūros reikalavimus,
- per IS „Infostatyba“ tikrina statinių projektų sprendinius ir teikia išvadas dėl jų atitikimo teisės aktams,
- derina schemas, kuriose yra numatytas planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų ar inžinerinių tinklų detalus išdėstymas,
- tikrina bei derina prekybos (paslaugų teikimo) paskirties objektų, kurių statybai ir įrengimui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą neprivaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, projektus,
- derina išorinės vaizdinės reklamos, vaizdinės agitacijos, šventinės reklamos, masinių renginių apipavidalinimo ir mažųjų architektūros formų, skulptūrų, apželdinimo (kraštovaizdžio formavimo) projektus,
- derina supaprastintus laikinų nesudėtingų statinių projektus valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose,
- teikia pasiūlymus statytojams ir projektuotojams dėl parengtų projektinių pasiūlymų ir pritaria ar motyvuotai nepritaria statinių projektiniams pasiūlymams,
- dalyvauja Statybos užbaigimo komisijos darbe;
- Žemėtvarkos klausimais:
- derina parengtus žemėtvarkos planavimo dokumentus;
- Vykdo Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
- Turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą teritorijų planavimo ar ypatingų statinių projektavimo arba teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse;
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo pavaduotojo-vyriausiojo architekto funkcijoms atlikti;
- Mokėti:
- dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema,
- naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,
- valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,
- taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,
- dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- Gebėti:
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
- rengti Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
- Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »