Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas-savivaldybės vyriausiasis architektas (PA koeficientas-11,0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Lazdijai - Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA


PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 25 d.

įsakymu Nr. 10V-785


ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO-SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  • Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas-savivaldybės vyriausiasis architektas (toliau – vyriausiasis architektas) yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga vadovauti skyriui ir dalyvauti įgyvendinant valstybės teritorijų planavimo politiką, rengiant savivaldybės bei vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, organizuojant ir užtikrinant urbanistikos, architektūros, statybos, žemėtvarkos ir kraštotvarkos klausimų sprendimą savivaldybėje.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka skyriaus vidaus administravimą bei vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – teritorijų planavimo, architektūros, statybos, žemėtvarkos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir aplinkosaugos srityse Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė).


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vykdant atestuoto architekto veiklą bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:

4.2.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);

4.2.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.2.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, žemės reformą, saugomas teritorijas, kadastro ir registro funkcijas bei mokėti juos taikyti praktikoje;

4.4. Mokėti:

4.4.1. dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer ir Mozilla Firefox;

4.4.2. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;

4.5. Žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme;

5.2. Dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese, naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS), organizuoja teritorijų planavimo komisijos darbą ir atlieka teritorijų planavimo komisijos pirmininko pareigas, vykdo teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) bei teikia ir atnaujina duomenis Teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);

5.3. Tikrina IS ,,Infostatyba“ statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, nustato ir išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus, dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe;

5.4. Nagrinėja ir derina projektinių pasiūlymų užduotis;

5.5. Teikia pasiūlymus, organizuoja dokumentų rengimą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams;

5.6. Rengia ir išduoda planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);

5.7. Organizuoja skyriaus darbą, siekdamas įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirsto funkcijas ir atsakomybę skyriaus darbuotojams, kontroliuoja, kaip skyriaus darbuotojai vykdo skyriaus nuostatuose ir pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, atlieka užduotis ir pavedimus;

5.8. Rengia skyriaus nuostatus ir skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.9. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;

5.10. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

5.11. Konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės įstaigų darbuotojus pagal savo kompetenciją;

5.12. Vykdo savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (159) »