Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9

- Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės teritorijoje rengti, organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų, Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą žemėtvarkos, teritorijų planavimo srityje, nustatyti žemės sklypų ribas ir apribojimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekdamas užtikrinti teritorijų planavimo teisinį reguliavimą bei jo įgyvendinimo viešumą, nagrinėja klausimus ir rengia pasiūlymus dėl parduodamų, išnuomojamų, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai ar kitaip įgyjamų žemės sklypų dydžių, ribų, apribojimų, specialiųjų naudojimosi jais sąlygų, žemės servitutų nustatymo, gatvių pavadinimų, adresų suteikimo;
- rengia pasiūlymus dėl Savivaldybės ribų keitimo;
- rengia trumpalaikes žemės sklypų nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis žemėtvarkos, teritorijų planavimo, adresų suteikimo klausimais;
- tvarko adresų registro apskaitą;
- užtikrindamas žemės reformos įgyvendinimą ir žemės naudojimą, rengia dokumentus, reikalingus žemės sklypų planų rengimui, kadastriniams matavimams atlikti;
- užtikrindamas miesto infrastruktūros planavimo efektyvumą bei jo įgyvendinimo viešumą, tvarko geografinių informacinių sistemų (toliau tekste – GIS) duomenų bazę, pildo Savivaldybės teritorijos skaitmeninį žemėlapį, jame atnaujina miesto geodezinius ir topografinius duomenis, rengia geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų, duomenų atnaujinimo programas, tvarko nuolatinių geodezinių ženklų apskaitą, organizuoja jų priežiūrą;
- Nuolatinėje statybos komisijoje vertina topografinio pagrindo, pagal kurį parengtas projektas, atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms;
- užtikrindamas Skyriaus funkcijų vykdymą, tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą, priimtų sprendimų įforminimą, viešumą, pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant, rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus, dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe, teikia analizes, statistinius duomenis, informaciją pagal savo kompetenciją, koordinuoja skelbtinos informacijos pateikimą spaudai, tvarko dokumentus savo kompetencijos klausimais, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendina Savivaldybės administracijos strateginius veiklos planus ir Architektūros ir teritorijų planavimo programą, vykdo kitus su Savivaldybės administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei, jos institucijoms, Savivaldybės administracijai teismuose, prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose, siekiant Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti meno studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos, arba kraštotvarkos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (punktas pakeistas Direktoriaus 2015-11-25 įsakymu Nr. A1-1407);
- turėti 1 metų darbo pagal įgytą specialybę patirtį;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, GIS, Internet Explorer, CAD programomis;
- išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo, Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos, Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos, Korupcijos prevencijos, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, Savivaldybių administracinės priežiūros, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų, Teritorijų planavimo, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos, Žemės, Žemės reformos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkas, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, savivaldybių institucijų kompetenciją, teritorijų planavimą ir žemės sklypų valdymą, naudojimą, nuomą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos veiklos ir Skyriaus nuostatus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Palangos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »