Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Architektūros ir urbanistikos skyriaus patarėjas-Savivaldybės vyriausiasis architektas (karjeros valstybės tarnautojas)

Biržai - Biržų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 13
 • Architektūros ir urbanistikos skyriaus patarėjo-Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme bei kituose teisės aktuose savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse vykdyti.III. VEIKLOS SRITYS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose teritorijų planavimo, architektūros ir statybos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus teritorijų planavimo srityje:
 • vykdo teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) bei teikia ir atnaujina duomenis Teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);
 • dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes, programas ir projektus bei vadovaudamasis teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria teritorijų vystymo koncepcijoms;
 • organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;
 • dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese (rengia planavimo sąlygas, planavimo darbų programas, derina planavimo dokumentų sprendinius), naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS);
 • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, rengia teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarčių projektus ir organizuoja šių sutarčių pasirašymo procedūras;
 • rengia teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutarčių projektus ir organizuoja šių sutarčių pasirašymo procedūras;
 • organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene; dalyvauja kitų planavimo subjektų rengiamų ar parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese; apibendrina gyventojų pastabas ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų, konsultuoja suinteresuotus asmenis sprendžiant ginčus, iškilusius teritorijų planavimo proceso metu;
 • teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;
 • tvarko Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) duomenis Savivaldybės teritorijoje;
 • siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus statybos srityje:
 • nagrinėja iš statytojo (užsakovo) gautus prašymus išduoti specialiuosius reikalavimus;
 • pagal įgaliojimą nustato specialiuosius architektūros reikalavimus;
 • nagrinėja duomenis bei dokumentus, susijusius su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu, naudodamasis informacine sistema IS ,,Infostatyba“, pagal įgaliojimą išduoda statybą leidžiančius dokumentus;
 • nagrinėja iš statytojo (užsakovo) gautus prašymus suderinti mažosios architektūros elementų, teritorijų sutvarkymo projektus;
 • derina reklamos, mažosios architektūros elementų, teritorijų sutvarkymo projektus;
 • rengia statinių statybos projektų (išskyrus susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių) projektavimo užduotis;
 • rengia užduotis statinių statybos architektūrinių ir teritorijų sutvarkymo pasiūlymų konkursams organizuoti;
 • kai projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;
 • dalyvauja visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūrose;
 • siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus žemėtvarkos srityje:
 • rengia planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti bei derina šiuos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
 • dalyvauja sprendžiant Savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių ribų bei seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatyto ar keitimo klausimus;
 • siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus kraštotvarkos srityje:
 • dalyvauja organizuojant želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, kraštovaizdžio tvarkymo planų rengimą, užtikrina, kad želdynų sistema būtų pažymėta Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendruosiuose planuose;
 • teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus kraštovaizdžio politikos formavimo, želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo plėtros, dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingų, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingų želdinių, augančių privačioje žemėje, paskelbimo saugotinais klausimais;
 • konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo, statybos bei kraštovaizdžio formavimo klausimais, teikia pasiūlymus ginčams spręsti;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl lėšų poreikio teritorijų planavimo dokumentams, kraštotvarkos projektams rengti;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;
 • atlieka kitą veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, pagal įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;
 • užtikrinant Skyriaus darbo tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus tarnautoją jo atostogų, komandiruočių ar kitais jo neatvykimo į darbą atvejais;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:
 • Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);
 • Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, žemėtvarką ir kraštotvarką bei geodeziją ir kartografiją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą.
CVB klientas

Biržų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: