Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Architektūros ir urbanistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas-7,0 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)

Ukmergė - Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. 14-338

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti funkcijas, susijusias su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu, statinių naudojimo priežiūra.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiųjų veiklos sričių – statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, statinių naudojimo priežiūros – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos inžinerijos arba architektūros krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės administracijos veiklą, viešąjį administravimą;
4.3. gerai išmanyti teisės aktus, susijusius su tiesioginių funkcijų vykdymu;
4.4. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema ,,Infostatyba”;
4.5. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo reikalavimus;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.7. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja baigto statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijų darbe;
5.2. įstatymų nustatyta tvarka priima dokumentus bei išduoda leidimus statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą;
5.3. dalyvauja rengiant specialiuosius architektūros reikalavimus ir tvarko duomenis statybos leidimų informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Kaupia statybą leidžiančių dokumentų išdavimo archyvą;
5.4. Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų, įmonių bei organizacijų prašymus, skundus statybos ir kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais;
5.5. dalyvauja statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūrose;
5.6. atlieka statinių (jo dalių) naudojimo ir priežiūros patikrinimus. Nustatęs pažeidimą, tolimesnį nagrinėjimą perduoda Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos poskyriui;
5.7. per 15 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos arba kitu savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytu laiku pateikia informaciją (ataskaitą) savivaldybės administracijos direktoriui apie per ketvirtį atliktus statinių naudojimo ir priežiūros patikrinimus;
5.8. pasibaigus metams per 15 darbo dienų Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai teikia informaciją apie praėjusių metų priežiūros rezultatus ir apie statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi);
5.9. atsižvelgdamas į viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus, pagal kompetenciją išduoda nustatytos formos pažymas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį;
5.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;
5.11. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje savo kompetencijos klausimais;
5.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Architektūros ir urbanistikos skyriaus strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (121) »