Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Architektūros ir urbanistikos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 10.

- Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga statinių statybos bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesui pagal savivaldybės kompetenciją Klaipėdos rajono teritorijoje koordinuoti. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Organizuoja ir kontroliuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimą tais atvejais, kai planavimo organizatorius yra Savivaldybės administracijos direktorius.
- Rengia skyriaus veiklos programas savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytų priemonių ir sprendinių įgyvendinimui, teikia siūlymus rengti projektus, finansuojamus iš savivaldybės biudžeto, koordinuoja jų procesą.
- Pagal kompetenciją siūlo įrašyti priemones į Strateginį veiklos planą, organizuoja jų rengimą.
- Rengia ir pateikia paraiškas viešųjų pirkimų skyriui pagal investicinius projektus rengiamiems teritorijų planavimo, statybos projektų dokumentams.
- Dalyvauja Savivaldybės administracijos sudarytų komisijų darbe, kitų komisijų darbe.
- Pagal skyriaus veiklos kompetenciją teikia siūlymus, papildymus, išvadas savivaldybės strateginiam plėtros planui bei atskiriems veiklos planams.
- Tikrina ir teikia išvadas dėl pritarimo projektams, kuriems privalomas statybą leidžiantis dokumentas.
- Tikrina ir teikia išvadas dėl pritarimo projektams, kuriems privalomas rašytinis pritarimas.
- Vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.
- Pavaduoja skyriaus specialistus jų atostogų, ligos, komandiruočių metu, kitais atvejais.
- Atsako už vykdomas funkcijas.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektavimo srityje.
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, statybas, teritorijų planavimą, kraštotvarką.
- Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti siūlymus ir rengti išvadas.
- Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
- Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
- Gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, priimti sprendimus. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »