Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Architektūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą teritorijų planavimo, statinių projektavimo ir statybos srityse: derinti teritorijų planavimo dokumentus, rengti specialiuosius architektūros reikalavimus, nagrinėti statytojų (užsakovų) prašymus ir pridedamų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja savo darbą ir atsako už priskirtų funkcijų įgyvendinimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą;
- nagrinėja prašymus išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus ir prie jų pridėtų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
- nustato ir parengia specialiuosius architektūros reikalavimus bei juos išduoda;
- tikrina prašymus išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir prie jo pridėtus dokumentus pagal teisės aktų reikalavimus naudodamasis informacine sistema IS „Infostatyba“;
- registruoja prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą naudodamasis informacine sistema IS „Infostatyba“, jeigu jis visiškai užpildytas ir prie jo pridėti dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus;
- neregistruoja prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą naudodamasis informacine sistema IS „Infostatyba“, jeigu jis nevisiškai užpildytas ir prie jo pridėti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, pateikdamas neįregistravimo išvadą;
- tikrina statybos projektus naudodamasis informacine sistema IS „Infostatyba“ ir rengia pritarimus arba nepritarimus statybą leidžiančio dokumento išdavimui bei šioje sistemoje pateikia šią išvadą, priima sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, suformuoja statybą leidžiantį dokumentą, nurodo pasirašantį asmenį ir registruoja šiuos dokumentus bei pateikia pareiškėjui prašomą statybą leidžiantį dokumentą;
- derina teritorijų planavimo dokumentus naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
- dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbe tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
- tikrina teritorijų planavimo dokumentų sprendinių dokumentacijos atitikimą nustatytiems teisės aktų reikalavimams ir derina teritorijų planavimo dokumentus;
- dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
- dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną ir teikia pasiūlymus;
- dalyvauja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene ir kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, organizuoja gyventojų skundų ir pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių nagrinėjimą, dalyvauja statybos projektų ir statybos projektinių pasiūlymų nagrinėjime, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl teritorijų planavimo, nustatomų specialiųjų architektūrinių reikalavimų, statinių projektavimo, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir kitais klausimais, susijusiais su vykdomomis funkcijomis;
- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus pagal kompetenciją;
- dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
- rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
- rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
- tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
- vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis, reikalingas įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą teritorijų planavimo ar ypatingų statinių projektavimo arba teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse;
- išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo reglamentu ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie pagal kompetenciją reikalingi vykdant skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijas;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Varėnos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »