Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12.

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga architektūrinės estetinės miesto aplinkos formavimui, kultūros paveldo objektų tvarkybos Šiaulių miesto teritorijoje koordinavimui.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Siekdamas įgyvendinti miestovaizdžio ir kraštovaizdžio formavimą, vykdo tokias funkcijas:
- sudaro architektūrinio miestovaizdžio gerinimo, kraštovaizdžio formavimo ir vizualinių priemonių kūrimo miesto viešosiose erdvėse metinius planus;
- rengia projektavimo užduotis miesto viešųjų erdvių projektams, vykdo šių projektavimo paslaugų pirkimo procedūras, kuruoja projektų rengimo procesus;
- rengia užduotis mažosios architektūros ir meninių akcentų įrengimui miesto viešosiose erdvėse, organizuoja konkursus geriausiai idėjai parinkti, organizuoja ir prižiūri jos įgyvendinimą;
- teikia rašytinį pritarimą architektūrinių statinių, viešųjų išorinių dailės kūrinių, miesto išorės dekoro objektų ir priemonių, išorinės reklamos, laikinųjų statinių ir įrenginių (kioskų ir paviljonų) išvaizdai, teikia išorinės reklamos projektus, jeigu reikalingi jų pritarimai, kalbos tvarkytojui, komisijoms ar kitiems Savivaldybės administracijos tarnautojams;.
- teikia pasiūlymus dėl Šiaulių miesto savivaldybės herbų naudojimo.
- Tikrina statybos projektus naudodamasis Aplinkos ministerijos administruojama informacine sistema Infostatyba ir teikia išvadą dėl jų atitikties statybą reglamentuojantiems teisės aktams.
- Siekdamas įgyvendinti miestovaizdžio formavimą ir koordinuodamas išorinės vaizdinės reklamos sklaidą:
- teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims išorinės vaizdinės reklamos, kraštovaizdžio, laikinųjų įrenginių ir statinių (kioskų ir paviljonų, lauko kavinių ir pan.) ir mažųjų architektūros formų kūrimo bei įkomponavimo miesto viešosiose erdvėse klausimais;
- derina išorinės vaizdinės reklamos projektinę dokumentaciją;
- parengia leidimus įrengti išorinę reklamą ir juos pasirašo;
- tvarko išorinės reklamos projektų ir išorinės reklamos leidimų registrus dokumentų valdymo sistemoje ir geografinių informacinių sistemų pagrindu parengtuose miesto žemėlapiuose;
- vykdo aktualios informacijos (leidimų reklamai, mažųjų architektūros formų įrengimo viešosiose laikinųjų statinių ir įrenginių (kioskų ir paviljonų, lauko kavinių)) aktualizavimą ir viešinimą Savivaldybės interneto svetainėje bei GIS duomenų bazėje;
- organizuoja išorinės vaizdinės reklamos vietų miesto viešosiose erdvėse konkursus.
- Vykdo kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Savivaldybės teritorijoje, išsaugojimą bei sklaidą, vykdo stebėseną;
- Derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius pasinaudodamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS).
- Vykdo mažosios architektūros elementų būklės stebėseną, teikia pasiūlymus dėl laikinų įrenginių ir mažosios architektūros elementų išdėstymo mieste, mažosios architektūros, laikinųjų statinių bei įrenginių, kraštovaizdžio formavimo ir paveldosaugos klausimais.
- Kaupia ir sistemina specializuotą (tematinę) geodezinę ir kartografinę medžiagą, reikalingą Savivaldybės ūkinei veiklai, reklamos įrenginiams, detaliajam teritorijų planavimui vykdyti.
- Pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų numatomas vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines specifikacijas ir rengia atsakymų projektus, dalyvauja eksperto teisėmis vertinant pasiūlymų techninę dalį ir teikia išvadas.
- Vykdo savo kuruojamos srities paslaugų mažos vertės pirkimus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.
- Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus.
- Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, konsultuoja Savivaldybės asmenis Skyriaus klausimais.
- Siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vyriausiojo architekto (vedėjo) pavedimus bei užduotis.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti 1 metų darbo stažą architektūros ar dizaino srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, kultūros paveldo apsaugą ir sklaidą, išorinę vaizdinę reklamą, autorines teises, mokėti dokumentų rengimo taisykles;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
- mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Corel Draw programa bei GIS (ArcGIS, AutoCAD Map) programos susistemintais ir geoinformacinių sistemų principais metodiškai sutvarkytais duomenų rinkiniais.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »