Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas - 7,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-35

ASMENŲ APTARNAVIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui užtikrinti tinkamą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) veiklos dokumentų valdymą, rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos organizavimą, dokumentų saugojimą, diegti naujas dokumentų valdymo technologijas, užtikrinti asmenų, atvykstančių į Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos teritorinius skyrius (toliau – aptarnaujami skyriai) aptarnavimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – asmenų aptarnavimo, dokumentų valdymo organizavimas, dokumentų valdymo procedūrų diegimas ir tobulinimas, dokumentų valdymo kontrolė.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ar asmenų aptarnavimo srityje;
4.3. žinoti ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, žinoti tarnybinio etiketo reikalavimus;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, dirbti komandoje;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo tvarką;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. padeda skyriaus vedėjui planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, įgyvendinant skyriaus nuostatuose nurodytus uždavinius, o jam nesant vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
5.2. koordinuoja, kontroliuoja ir konsultuoja struktūrinių padalinių atsakingus už dokumentų valdymą darbuotojus, asmenų aptarnavimo, dokumentų rengimo, registravimo, bylų sudarymo, tvarkymo, saugojimo bei naudojimo klausimais;
5.3. padeda organizuoti asmenų, atvykstančių aptarnaujamus skyrius aptarnavimą vieno langelio principu, priimant ir išduodant dokumentus, teikia siūlymus dėl asmenų aptarnavimo gerinimo panaudojant šiuolaikines technologijas;
5.4. atlieka Tarnybos struktūrinių padalinių dokumentų valdymo organizavimo ir naudojimo patikrinimus, rengia išvadas bei teikia gerinimo pasiūlymus;
5.5. rengia mokymus (seminarus) atsakingiems struktūrinių padalinių darbuotojams asmenų aptarnavimo, dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais;
5.6. siekiant užtikrinti atskaitomybę, skyriaus vedėjo pavedimu rengia informaciją apie dokumentų apyvartą, dokumentų tvarkymo ir saugojimo būklę Tarnyboje, teikia informaciją ir ataskaitas vedėjui apie pavedimų vykdymo terminus, dokumentų valdymo būklę;
5.7. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus, paklausimus, rengia raštų, dėl juose keliamų klausimų projektus tam, kad užtikrinti teisės aktų asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo srityje įgyvendinimą, pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie dokumentų priėmimo tvarką kreipiantis dėl Tarnybos teikiamų administracinių paslaugų;
5.8. teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo tobulinimo, rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
5.9. vedėjo pavedimu užtikrina Tarnybos dokumentų apskaitą, skyriaus vedėjui padeda rengti einamųjų metų dokumentacijos plano papildymo, ateinančių metų dokumentacijos plano, dokumentų registrų sąrašo projektus;
5.10. skyriaus vedėjo pavedimu atlieka veiklos analizes, rengia išvadas bei teikia nuomonę pavestais klausimais, rengia darbo ataskaitas, siekiant apibendrinti skyriaus veiklos rezultatus bei tobulinti darbo organizavimą;
5.11. rengia skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos, darbo ir atostogų grafikų projektus;
5.12. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (127) »