Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius, pažeidimų prevenciją, kontroliuojant, kaip laikomasi šių įstatymų ar kitų teisės aktų ir konsultuojant darbdavius (jų atstovus) ir darbuotojus (jų atstovus).III.

Vyriausiasis darbo inspektorius, siekdamas vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, nuostatų bei darbo reglamento, kitų norminių teisės aktų nuostatas:
- konsultuoja darbo teisės klausimais raštu ir žodžiu darbuotojus bei jų atstovus, darbdaviams atstovaujančius asmenis, darbdavių įgaliotus bei kitus asmenis, rengia viešąsias konsultacijas;
- vykdo administracinę procedūrą ir tiria pakartotinius prašymus, gautus VDI administracijoje ir teritoriniuose skyriuose dėl jau atliktų pirminių tyrimų kokybės ir VDI pareigūnų veiksmų/neveikimo, apibendrina jau atliktus tyrimus ir teikia išvadas pagal teritorinių skyrių inspektorių ištirtų prašymų pateiktą medžiagą, kai tokie tyrimai buvo atlikti VDI vadovybei nurodžius;
- teikia išvadas dėl VDI administracijoje ir teritoriniuose skyriuose gaunamų inspektorių reikalavimų ir kitų veiksmų apskundimo, analizuoja, apibendrina jų nagrinėjimo praktiką ir rengia priemones inspektorių veiklos kokybei gerinti, vykdant darbo įstatymų laikymosi kontrolę;
- atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų pažeidimų prevenciją, inspektuoja įmones tirdamas asmenų prašymus;
- inspektavimų metu konsultuoja ir teikia informaciją darbuotojams, darbdaviams, jų atstovams darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo klausimais; darbdaviams nurodo pašalinti rastus pažeidimus, skiria baudas;
- teikia pasiūlymus dėl darbo įstatymų tobulinimo;
- teikia pasiūlymus rengiamiems darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams;
- pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose;
- organizuoja konsultacijų darbo teisės klausimais teikimą per socialinius tinklus;
- vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su darbo teisinių santykių reglamentavimu bei darbuotojų sauga ir sveikata, taip pat Tarptautinės Darbo Organizacijos (TDO) tarptautinių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; Lietuvos Respublikos Baudžiamojo, Administracinių teisės pažeidimų kodeksų nuostatas, susijusias su sankcijų už pažeidimus darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse taikymu; Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, inspektavimo ir tyrimo metodus darbo santykių bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »