Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Audito kokybės patikrinimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – tarnyba) Audito kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija –12.

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką audito ir finansinės atskaitomybės srityje, siekiant kad būtų užtikrinta auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra ir finansinės atskaitomybės informacijos patikimumas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- tikrina medžiagą dėl auditorių kontrolierių kandidatūrų ir siūlo jas tvirtinti ar atšaukti;
- nustato reikalavimus atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitai, siūlo tikslinti reikalavimus;
- atlieka auditorių ir audito įmonių atlikto audito tyrimus, apibendrintus tyrimo rezultatus ir siūlomus sprendimus teikia skyriaus vedėjui ir Audito priežiūros komitetui (toliau – Komitetas);
- atstovauja tarnybai bendradarbiaujant su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis atliekant tyrimus;
- peržiūri ir siūlo tvirtinti metinius auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planus, tikrina peržiūrų planų faktinį įvykdymą;
- prireikus, dalyvauja atliekant atlikto audito kokybės peržiūras;
- nagrinėja auditorių kontrolierių atliktų atlikto audito peržiūrų ataskaitas, rekomendacijas, apibendrintą medžiagą ir siūlomus sprendimus pateikia skyriaus vedėjui ir Komitetui;
- vertina, analizuoja Lietuvos auditorių rūmų (toliau – Auditorių rūmai) ir kitų šalių pateiktą medžiagą, reikalingą audito kokybei užtikrinti, Auditorių rūmų siūlomus sprendimus dėl atlikto audito peržiūros metu nustatytų trūkumų ir apibendrintą informaciją bei pasiūlymus teikia skyriaus vedėjui ir Komitetui.
- atstovauja tarnybai audito viešosios priežiūros klausimais valstybės ir kitose priežiūros institucijose;
- atstovauja tarnybai Auditorių rūmų ir kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, valdymo ir kolegialių organų posėdžiuose;
- atstovauja tarnybai Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, kai nagrinėjami su viešąja priežiūra susiję klausimai;
- tikrina kaip verčiami Buhalterių profesionalų etikos kodeksas, tarptautiniai audito standartai ir Tarptautinis kokybės kontrolės standartas į lietuvių kalbą, ir prireikus imasi veiksmų, kad būtų garantuotas jų tinkamos kokybės vertimas laiku.
- vykdo jam pagal kompetenciją pavestas užduotis, susijusias su auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros srities reglamentavimo pakeitimais dėl 2016 m. birželio 17 d. įsigaliosiančio reglamento reikalavimų ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, įgyvendinimo ir tarnybai pavestų naujų auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros srities funkcijų, įskaitant viešojo intereso įmonių auditus atliekančių auditorių ir audito įmonių periodinius tikrinimus, atlikimu.
- pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybių Europos Sąjungos narių ir valstybių ne Europos Sąjungos narių kompetentingomis institucijomis, inicijuoja bendradarbiavimo sutartis, užtikrina tinkamą šių sutarčių vykdymą;
- pagal kompetenciją rengia atsakymus į raštus;
- teikia pasiūlymus dėl galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo ar naujų rengimo;
- pagal kompetenciją analizuoja kitų Lietuvos Respublikos audito įstatyme numatytų institucijų derinti pateiktą medžiagą;
- rengia pranešimus ir dalyvauja renginiuose audito viešosios priežiūros klausimais;
- dalyvauja tobulinant audito viešosios priežiūros sistemą;
- dalyvauja tarnybos ir skyriaus darbuotojų pasitarimuose;
- dalyvauja kitų institucijų darbo grupių veikloje;
- vykdo kitus skyriaus vedėjo ir tarnybos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
- 3 būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
- Atliekantis tyrimus valstybės tarnautojas turi atitikti Lietuvos Respublikos audito įstatymo ir Tyrimų metodikos nustatytus reikalavimus. Atliekantis
- 13 papunktyje nurodytus tikrinimus valstybės tarnautojas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (toliau – reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »