Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyresnysis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 10

- Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga diegti, prižiūrėti ir vystyti automatizuotas aplinkos oro kokybės matavimo sistemas pagal kokybės užtikrinimo vadybos procedūras, rengti naudojimo instrukcijų, metodinių rekomendacijų, dokumentų, reglamentuojančių automatizuotų aplinkos oro kokybės matavimo sistemų darbą, projektus bei kitus darbui reikalingus dokumentus, organizuoti matavimo įrangos remonto darbus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
- dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo ir aplinkosaugos srityje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
- rengia dokumentų, reglamentuojančių automatizuotų aplinkos oro kokybės matavimo sistemų darbą, projektus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos pagal Lietuvos standartų ir Europos Sąjungos kokybės vadybos sistemos bei įrangos gamintojų reikalavimus tobulinimo, užtikrina automatinių oro užterštumo matavimų kokybę ir vykdo kokybės kontrolę;
- pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Aplinkos ministerijai reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms, kurių veikla susijusi su aplinkos oro matavimais, taikant automatizuotas matavimo sistemas;
- eksploatuoja ir vysto aplinkos oro kokybės matavimo sistemas, atsako už aplinkos oro kokybės matavimo sistemų įrangos eksploatavimą ir priežiūrą;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities elektronikos ir elektros inžinerijos, ar bendrosios inžinerijos, ar inžinerijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities fizikos ar aplinkotyros krypties;
- turėti darbo patirties automatizuotų matavimo sistemų priežiūros srityje;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, aplinkos oro apsaugą, darbo su elektros įrenginiais, slėgio indais, radioaktyviomis medžiagomis reikalavimais, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
- būti susipažinusiam su kokybės vadybos sistemos reikalavimais pagal LST EN ISO/IEC 17025, kitomis Europos Sąjungos valstybių narių taikomomis kokybės vadybos sistemomis, su Agentūros nuostatais;
- mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Aplinkos apsaugos agentūra

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »