Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Bendrojo ir juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Bendrojo ir juridinio skyriaus (toliau- skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės lygis –A. Pareigybės kategorija – 10

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti savivaldybės politiką teisės klausimais, užtikrinti, kad savivaldybėje būtų griežtai laikomasi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- konsultuoja struktūrinius padalinius rengiant jų veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus;
- teikia pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka;
- informuoja vietos gyventojus apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas savivaldybės interneto tinklalapyje, per visuomenines informavimo priemones, susirinkimuose ir kituose renginiuose;
- nagrinėja, derina rengiamų savivaldybės institucijų sprendimus, potvarkius, įsakymus.
- dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;
- dalyvauja tarnybinių nusižengimų tyrime;
- administracijos direktoriaus pavedimu teikia išvadas teisiniais klausimais;
- nagrinėja skyriaus vedėjo perduodamus savivaldybei adresuotus prašymus, skundus bei kitus dokumentus;
- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, kolegijos, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;
- vykdo teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
- konsultuoja teisės klausimais savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos tarnautojus;
- rašo ieškinius, pareiškimus, skundus, atsiliepimus pirmos instancijos, apeliaciniams ir kasaciniams teismams;
- nagrinėja teisėtvarkos institucijų, Vyriausybės atstovo apskrityje, kontrolės institucijų teikimus, išvadas bei sprendimus ir teikia pasiūlymus savivaldybės merui ir administracijos direktoriui;
- atstovauja savivaldybei visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, taip pat santykiuose su fiziniais asmenimis, gina jos teisėtus interesus;
- nustatyta tvarka išduoda dokumentų kopijas, jas tvirtina;
- vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administratoriaus įsakymus, pagal kompetenciją įstatymų, norminių teisės aktų nustatytas funkcijas.
- teikia Savivaldybės institucijoms, Savivaldybės administracijos padaliniams, Savivaldybės įstaigoms, bendruomenių atstovams konsultacijas teisės klausimais;
- savarankiškai organizuoja, kontroliuoja ir atsako už veiklą savo kompetencijos ribose.
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus;
- skyriaus vyriausiasis specialistas gali turėti ir kitų teisių bei pareigų, nustatytų įstatymais bei kitais teisės aktais;
- nesant skyriaus vedėjo, vyriausiųjų specialisto, vykdo jų pareigas, siekiant užtikrinti darbo tęstinumą;
- pasibaigus kalendoriniams metams parengti su savo veikla susijusią dokumentaciją savivaldybės archyvui;
- nuolat kelti savo kvalifikaciją.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą.
- išmanyti Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, viešojo pirkimo įstatymus, civilinę, darbo ir administracinę teisę, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus. Gebėti juos pritaikyti praktiniame darbe, rengiant ir įgyvendinant savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimus, mero potvarkius bei administracijos direktoriaus įsakymus.
- sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, rasti sprendimus įvairiose situacijose.
- sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, Raštvedybos taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų nuostatas.
- Mokėti dirbti MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterių programomis.
- Būti sąžiningam, pareigingam, atsakingam, turėti organizacinių sugebėjimų, mokėti bendrauti.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Pagėgių savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »