Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 8.

- Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymo procesus, likviduojamų institucijų, kurių tiesioginių funkcijų perėmėjų nėra, dokumentų priėmimą, apskaitą, saugojimą.

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
- organizuoja dokumentų ir bylų tvarkymą, apskaitą, saugojimą Savivaldybės administracijoje:
- kasmet rengia dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymą, dokumentų registro sąrašą, bylų apskaitos dokumentus, istorines pažymas, naikinti atrinktų bylų aktus ir kitus reikalingus dokumentus, susijusius su dokumentų valdymu, apskaita, saugojimu. Šiuos dokumentus teikia derinti per EAIS (elektroninę archyvo informacinę sistemą) Tauragės apskrities archyvui ir tvirtinti administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui;
- konsultuoja likviduojamų institucijų, kurių buveinė yra Tauragės rajone, už dokumentų tvarkymą atsakingus darbuotojus, dokumentų tvarkymo, bylų formavimo, apskaitos dokumentų sudarymo ir perdavimo į savivaldybės archyvą klausimais;
- organizuoja ir atsako už Tauragės rajono likviduotų institucijų archyvinių dokumentų priėmimą, tvarkymą, apskaitą ir tinkamą saugojimą;
- saugomų dokumentų pagrindu rengia pažymas, dokumentų kopijas ir išduoda jas fiziniams ir juridiniams asmenims, rengia pažymas, aktus įmonėms išregistruoti, tvirtina išduodamų archyvinių dokumentų kopijų tikrumą;
- organizuoja Savivaldybės administracijos dokumentų ekspertų komisijos, sudarytos dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti, darbą, pasibaigus teisės norminių aktų nustatytiems dokumentų saugojimo terminams, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, surašo atrinktų naikinti bylų (dokumentų) naikinimo aktus, teikia tvirtinti ir organizuoja jų sunaikinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
- derina Savivaldybės biudžetinių ugdymo įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, bylų apyrašų sąrašus teisės aktų nustatyta tvarka;
- rengia darbo užmokesčio, darbo stažo pažymėjimus Savivaldybės administracijoje dirbusiems darbuotojams.
- Organizuoja ir įgyvendina Dokumentų rengimo taisyklių, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių reikalavimų vykdymą Savivaldybės administracijoje ir teikia tais klausimais metodinę pagalbą, rengia unifikuotus institucijos blankus.
- Rengia paraiškas Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos ir atstovauja Savivaldybės administracijai dėl dokumentų blankų priskyrimo saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos lygiui ir polygiui.
- Vykdo Savivaldybės tarybos sudarytų Etikos, Antikorupcijos, Administracinės komisijų sekretoriaus funkcijas.
- Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
- Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus vedėjo su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.
- Pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų ir raštų projektus, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus.
- pavaduoja Skyriaus vedėjo nurodymu kitus Skyriaus specialistus jų kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų numatyta tvarka.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, archyvų darbą, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti;
- išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, teikti pasiūlymus, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- mokėti dirbti kompiuteriu su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, MS Excel programomis, dauginimo, skenavimo aparatais;
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir darbo patirtį valstybės, savivaldybių įstaigų, įmonių dokumentų valdymo srityje.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Tauragės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »