Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Širvintos - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020-01-06 įsakymu Nr. 9-9

BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra organizuoti visų ūkio subjektų bei gyventojų pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir veiksmams joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, visų išteklių panaudojimą ūkio gyvybingumui palaikyti, gyventojams išgyventi, turtui ir aplinkai išsaugoti nuo susidariusios situacijos poveikio, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams, vykdyti mobilizacijos, demobilizacijos, priimančiosios šalies paramos užduotis, įslaptintos informacijos apsaugos ir dokumentų administravimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės specialiosios veiklos sritys – civilinė sauga, mobilizacinis darbas, įslaptintos informacijos apsaugos ir dokumentų administravimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę saugą, mobilizacijos veiklą, priimančiosios šalies paramą, įslaptintos informacijos apsaugą;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, statistinius ir kitus duomenis, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, jas gebėti praktiškai taikyti;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlikęs galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, rengia Savivaldybės civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, organizuoja jo viešąjį svarstymą, derina su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.2. informuoja Savivaldybės merą, Administracijos direktorių, Ekstremalių situacijų komisiją (toliau – ESK), Vilniaus apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą apie galimas ar įvykusias ekstremaliąsias situacijas, įvykius;
5.3. organizuoja gyventojų, Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius, priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
5.4. kontroliuoja Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų pasirengimą su mažiausiais nuostoliais pereiti iš įprastų darbo (gyvenimo) sąlygų į ekstremaliosios situacijos padėtį, pasiruošimą pereiti į aukštesnius civilinės saugos parengties lygius;
5.5. organizuoja Savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
5.6. organizuoja ir vykdo civilinės saugos būklės vertinimą rajono seniūnijose, ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, teikia jiems metodinę pagalbą;
5.7. kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
5.8. teikia ataskaitas, informaciją apie Savivaldybėje vykdomą civilinės saugos veiklą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.9. iš visų Savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų renka informaciją, reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti;
5.10. rengia su gretimomis savivaldybėmis tarpusavio pagalbos planus;
5.11. organizuoja ir kontroliuoja civilinės saugos prevencinės veiklos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų sudarymą bei vykdymą Savivaldybės teritorijoje esančiose ūkio subjektuose, kitose įstaigose ir organizacijose;
5.12. organizuoja Savivaldybės ESK ir Savivaldybės operacijų centro (toliau – OC) vadovų ir jos narių, Savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų ir organizacijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir atsakingų už civilinę saugą civilinės saugos mokymus Civilinės saugos mokymų centre ir Vilniaus apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje;
5.13. sudaro valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų, didelio žmonių susibūrimo vietų ir evakuotų gyventojų priėmimo punktų sąrašus ir juos teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.14. numato rajono žmonių ir materialinių vertybių evakavimo iš pavojingų zonų vietas, tvarką, būdus ir priemones;
5.15. renka reikiamą informaciją dėl kolektyvinių apsaugos statinių poreikio rajone;
5.16. organizuoja civilinės saugos pratybas ir jose dalyvauja;
5.17. vykdo Savivaldybės ESK ir OC nuostatuose priskirtas funkcijas, Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus nurodymus ir užduotis;
5.18. konsultuoja civilinės saugos klausimais Savivaldybės teritorijoje esančias valstybės ir Savivaldybės institucijas, visų rūšių ir nuosavybės formų įmones, įstaigas, organizacijas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis;
5.19. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų ar dokumentų projektus civilinės saugos, pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos vykdymo klausimais;
5.20. bendradarbiauja su mobilizacijos sistemos subjektais rengiantis teikti priimančios šalies paramą (toliau – PŠP) ir ją teikiant;
5.21. renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus Savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia Savivaldybės mobilizacijos planą;
5.22. teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių nurodymų mobilizacijai vykdyti, konsultuoja suinteresuotus asmenis mobilizacijos ir PŠP klausimais;
5.23. nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį, skirtą Savivaldybės funkcijoms, paskelbus mobilizaciją, atlikti, ir organizuoja PŠP teikti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikio užtikrinimą;
5.24. sudaro mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutartis, rengia technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų sudarymo, organizuoja konkursus, apklausas ar derybas su ūkio subjektais, rengia sutarčių projektus;
5.25. atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių įsipareigojimus patikrinimus ir kitus sutarčių vykdymo kontrolės ir priežiūros veiksmus;
5.26. rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau – CMPR) sąrašus, jų pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašus įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, organizuoja į CMPR įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar) PŠP mokymo renginiuose;
5.27. pagal Savivaldybės kompetenciją sudaro transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo sąrašus, atlieka rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo organizavimo, vykdymo, rekvizuoto ir (ar) laikinai paimto turto perdavimo, priėmimo, saugojimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą, valstybės rezervo panaudojimo, veiksmus;
5.28. renka ir administruoja duomenis pagal Savivaldybės kompetenciją, reikalingą Lietuvos Respublikos PŠP galimybių katalogui parengti, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo PŠP teikti ir jos teikimo klausimais projektus, teikia siūlymus Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos dėl PŠP teikimo užduočių ir mobilizacinių nurodymų PŠP vykdyti;
5.29. dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar PŠP mokymo renginius savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, rengia mobilizacijos ir (ar) PŠP mokymo planus;
5.30. planuoja ir organizuoja mokymus ūkio mobilizacijos subjektų personalui, įrašytam į CMPR;
5.31. planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens mobilizacines pratybas;
5.32. užtikrina žinių, sudarančių valstybės ir tarnybos paslaptį, apsaugą;
5.33. vykdo įslaptintos informacijos apsaugos ir dokumentų administravimą;
5.34. pagal poreikį vykdo įslaptintos informacijos evakuaciją arba sunaikinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.35. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įvairias programas ir projektus;
5.36. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais, kai Skyriaus vedėjas negali eiti pareigų, ūkinio ir techninio Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos aptarnavimo srityse;
5.37. vykdo kitas šiame pareigybės aprašyme nenurodytas, su vyriausiojo specialisto pareigomis susijusias funkcijas, kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 6.40
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €