Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 6,9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Biržai - Biržų rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. birželio 10 d.
įsakymo Nr. A-422

BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės viešųjų ryšių politikai įgyvendinti, viešosios informacijos vadybai vykdyti, vidinei komunikacijai užtikrinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje viešųjų ryšių veiklos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą,
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių arba žurnalistikos, arba viešojo administravimo srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacijos teikimą;
4.4. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo, bendravimo, darbo komandoje gebėjimų;
4.5. išmanyti visuomenės informavimo būdus ir priemones, viešųjų ryšių veiklos ir įvaizdžio formavimo principus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
4.8. gebėti valdyti informaciją, rengti analizes ir išvadas, teikti pasiūlymus, parinkti tinkamas komunikacijos formas ir kanalus;
4.9. gebėti kūrybiškai derinti įvairias komunikacines veiklas, planuoti jų panaudojimą, prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų ir aplinkos;

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. įgyvendina Savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo strategijas ir viešųjų ryšių politiką;
5.2. koordinuoja ir prireikus vykdo Savivaldybės vidinę ir išorinę komunikaciją;
5.3. vykdo viešosios informacijos vadybą – organizuoja ir valdo komunikacijos ir informacijos procesus, atlieka informacijos ir žinių iešką, analizuoja informacijos šaltinius, apibendrina ir formuoja informaciją apie Savivaldybės veiklą, užtikrina surinktų duomenų vientisumą, tiria informacinius ir komunikacinius procesus, organizuoja korporatyvinių idėjų, padedančių formuoti ilgalaikę ir stiprią Savivaldybės reputaciją, informacinį palaikymą;
5.4. vykdo informacinės aplinkos monitoringą, publikacijų apie Savivaldybės veiklą analizę. Su rezultatais supažindina Savivaldybės vadovus, užtikrina, kad laiku būtų reaguojama į konstruktyvią kritiką žiniasklaidoje;
5.5. užmezga ir palaiko ryšius su vietos, regiono, šalies žiniasklaida, vietinėmis bendruomenėmis, įmonėmis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis tikslinėmis grupėmis;
5.6. tarpininkauja užmezgant ir palaikant ryšius tarp Savivaldybės ir užsienio valstybių savivaldybių, užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienio šalyse, teikia pasiūlymus dėl ryšių su užsienio šalių savivaldybėmis ir organizacijomis plėtojimo ir tobulinimo;
5.7. kontroliuoja sutarčių su užsienio miestais, tarptautinėmis organizacijomis vykdymą;
5.8. kontroliuoja ir prireikus rengia užsienio delegacijų, atvykstančių Savivaldybės kvietimu, programas;
5.9. organizuoja Savivaldybės delegacijų išvykimą į užsienį, rengia informacinę medžiagą;
5.10. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės padalinių veiklos viešųjų ryšių srityje;
5.11. nuosekliai kuria tvarią komunikaciją, kūrybingai išnaudoja modernius ir tradicinius informacijos viešinimo sprendimus, medijų įvairovę, inicijuoja inovatyvias komunikacijos priemones;
5.12. rengia Biržų rajono savivaldybės administracijos informacijos surinkimo ir teikimo visuomenei tvarkos aprašą, kontroliuoja aprašo reikalavimų įgyvendinimą;
5.13. prireikus organizuoja Savivaldybės spaudos konferencijas, viešųjų ryšių akcijas, taip pat bendrus projektus su visuomeninėmis organizacijomis;
5.14. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
5.15. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, komisijų, darbo grupių veikloje,
5.16. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus su visuomenės informavimu susijusius dokumentus (prireikus anglų kalba);
5.17. įvairiais būdais (Savivaldybės ir kiti interneto tinklalapiai, socialiniai tinklai, žiniasklaidos priemonės ir kt.) skelbia bei publikuoja oficialią bei visuomenei aktualią informaciją apie Savivaldybės veiklą, rengia pranešimus spaudai;
5.18. platina oficialią informaciją apie Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, skyrių organizuojamus ir įvykusius oficialius renginius: konferencijas, projektų pristatymus, aukštų valstybės pareigūnų, užsienio svečių, kitų savivaldybių atstovų vizitus, susitikimus su gyventojais, nusipelniusių žmonių pagerbimo ceremonijas, švenčių ir atmintinų dienų minėjimus ir kita.
5.19. vykdo šalies ir užsienio valstybių gerosios patirties sklaidą Savivaldybei aktualiais veiklos klausimais;
5.20. pavedus dalyvauja organizuojant Savivaldybės viešus ir tarptautinius renginius, siekia, kad renginiai pritrauktų kuo daugiau žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio.
5.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (94) »