Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas- savivaldybės kalbos tvarkytojas (pareiginės algos koeficientas 6,4)

Biržai - Biržų rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. A-973

BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO-SAVIVALDYBĖS KALBOS TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas-savivaldybės kalbos tvarkytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto-savivaldybės kalbos tvarkytojo pareigybė reikalinga prižiūrėti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimą, kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, konsultuoti savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais, redaguoti savivaldybės institucijų rengiamus kanceliarinius raštus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
Papunkčio pakeitimas:
Nr. A-495, 2019-07-01
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų lituanistinio darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą;
4.4. gebėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei su savo veikla susijusių dokumentų projektus, savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
4.5. išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo taisykles;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. kontroliuoja, kaip Biržų rajono savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;
5.2. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba;
5.3. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse, organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;
5.4. kontroliuoja, ar oficialios sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių formos savivaldybės teritorijoje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos; ar taisyklingai vartojamos vietovardžių formos, gatvių pavadinimai;
5.5. kontroliuoja, ar rajono įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas, Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių reikalavimus;
5.6. kontroliuoja, ar Savivaldybės viešieji užrašai (iškabos, gaminių pavadinimai, prekių ar paslaugų aprašai, valgiaraščiai ar kt.) yra taisyklingi, atitinka Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus;
5.7. derina stacionarių ir kilnojamųjų reklamų tekstų projektus;
5.8. kontroliuoja, ar savivaldybės visuomenės informavimo priemonės (televizija, laikraščiai), knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;
5.9. kontroliuoja, ar įmonių, įstaigų, organizacijų platinami lankstinukai parengti taisyklinga valstybine kalba;
5.10. pagal savo įgaliojimus žodžiu arba raštu įspėja fizinius arba juridinius asmenis apie jų padarytas klaidas, rašo nurodymus dėl nustatytų valstybinės kalbos pažeidimų pašalinimo, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
5.11. vykdo Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus;
5.12. pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius kalbos vartojimo klausimais;
5.13. konsultuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
5.14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų kalbos klausimais projektus, kontroliuoja, kaip šie teisės aktai vykdomi;
5.15. rūpinasi, kad savivaldybės teritorijoje gatvėms suteikiami pavadinimai atitiktų valstybinės kalbos reikalavimus, dalyvauja komisijos, kurios veikla susijusi su pavadinimų gatvėms parinkimu, darbe;
5.16. redaguoja darbuotojų parengtus tekstus apie Savivaldybės institucijų veiklą, užtikrina, kad Savivaldybės tinklalapyje skelbiama informacija atitiktų valstybinės kalbos normas;
5.17. redaguoja ir derina pagal valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo, taip pat dokumentų rengimo reikalavimus rengiamus savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; prireikus redaguoja Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų posėdžių protokolus, kitus dokumentus;
5.18. sudaro su funkcijų vykdymu susijusias numatytas bylas ir sutvarkytas perduoda į archyvą;
5.19. pagal kompetenciją organizuoja švietėjiškus renginius, organizuoja bei vykdo kitą švietėjišką veiklą;
5.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Biržų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: