Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Bendrųjų reikalų departamento Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 1715.1.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga Tarnybos archyvinių dokumentų planavimui ir kontrolei, archyvinių dokumentų tvarkymui ir saugojimui Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti.III.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia Tarnybos dokumentacijos planą, kontroliuoja, kad jis būtų taikomas, formuojant bylas;
 • pasibaigus kalendoriniams metams, priima iš Tarnybos struktūrinių padalinių archyvinius dokumentus (nuolat ir ilgai saugomus), tikrina jų įforminimą ir bylų formavimą, užtikrina tinkamą jų laikymą archyvo saugykloje;
 • kontroliuoja dokumentų saugojimą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose ir jų perdavimą laiku į Tarnybos archyvo saugyklą;
 • nustatyta tvarka dokumentus aprašo, sistemina, šifruoja;
 • formuoja nuolat ir ilgai saugomas bylas, sudaro jų bylų apyrašus bei jų tęsinius (kasmet);
 • teikia derinti Tarnybos nuolat ir ilgai saugomų bylų aprašus Tarnybos dokumentų ekspertų komisijai ir teikia tvirtinti Tarnybos direktoriui;
 • rengia dokumentų, atrinktų naikinti, aktus (kasmet), pateikia juos derinti Tarnybos dokumentų ekspertų komisijai ir tvirtinti Tarnybos direktoriui;
 • informuoja Tarnybos atitinkamų struktūrinių padalinių vadovus apie jų padaliniuose dingusius ir į archyvo saugyklą neperduotus trumpai, nuolat ir ilgai saugomus dokumentus. Surašo bylų dingimo aktus ir pateikia juos tvirtinti Tarnybos direktoriui;
 • kontroliuoja saugomų dokumentų fizinę būklę, esant būtinumui, organizuoja jų restauravimą ir konservavimą;
 • organizuoja, kad archyvo saugykloje būtų tinkamos dokumentų saugojimo sąlygos;
 • dalyvauja archyvinių bylų kiekio ir būklės patikrinime;
 • rengia nuolat saugomų dokumentų perdavimo valstybiniam saugojimui (jeigu jie bus perduodami) aktą;
 • rengia Tarnybos registrų sąrašą ir jį papildo ar keičia kiekvienais metais;
 • dalyvauja Tarnybos dokumentų ekspertų komisijos darbe, nustatant dokumentų praktinę vertę bei jų saugojimo terminus;
 • rengia ir išduoda archyvinių dokumentų pažymas (pažymėjimus), išduoda dokumentų kopijas, dokumentų išrašus, veda jų apskaitą;
 • pildo archyvo patalpų antspaudavimo registrą;
 • antspauduoja archyvo patalpų duris arba naudoja kodinį užraktą archyvo patalpų saugumui užtikrinti;
 • kontroliuoja archyvo patalpose temperatūros ir drėgmės atitikimą nustatytiems archyvų saugyklų reikalavimams, mikroklimato sąlygų atitikimą higienos normoms, laikosi priešgaisrinės saugos, apsaugos sistemos reikalavimų;
 • skyriaus kompetencijos ribose rengia dokumentus susijusius su skyriaus veikla, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų dokumentų tobulinimo, užtikrina vidaus tvarkomųjų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą;
 • tvarko ir formuoja skyriaus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
 • teikia metodinę pagalbą Tarnybos personalui dokumentų archyvavimo srityje;
 • rengia paskelbtų TAR (Teisės aktų registre) ADOC dokumentų nuorašus;
 • renka Tarnybos saugiųjų dokumentų blankų poreikį, parengia dokumentus jų pirkimui;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo;
 • esant poreikiui vykdo kitas skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, įstaigų raštvedybos organizavimą, archyvų tvarkymą ir dokumentų saugojimą;
 • išmanyti valstybinę archyvų sistemą, bylų (dokumentų) paruošimo saugojimui ir jų naudojimosi tvarką, nuolat, ilgai ir trumpai saugomų bylų formavimo ir įforminimo tvarką, dokumentų saugojimo terminus, tarnybos nuolat saugomų dokumentų, jeigu jie bus perduodami valstybiniam saugojimui, perdavimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų nurašymo ir atrinkimo naikinti tvarką, archyvų saugyklų reikalavimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti dirbti kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema „DocLogix“;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas, išaiškinimus, atsakymus į paklausimus.
CVB klientas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: