Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 17-15.1.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga Tarnybos archyvinių dokumentų planavimui ir kontrolei, archyvinių dokumentų tvarkymui ir saugojimui Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti.III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia Tarnybos dokumentacijos planą, kontroliuoja, kad jis būtų taikomas, formuojant bylas;
- pasibaigus kalendoriniams metams, priima iš Tarnybos struktūrinių padalinių archyvinius dokumentus (nuolatinio ir ilgo saugojimo), tikrina jų įforminimą ir bylų formavimą, užtikrina tinkamą jų laikymą archyvo saugykloje;
- kontroliuoja dokumentų saugojimą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose ir jų perdavimą laiku į Tarnybos archyvo saugyklą;
- nustatyta tvarka dokumentus aprašo, sistemina, šifruoja;
- formuoja nuolatinio ir ilgalaikio saugojimo bylas, sudaro jų bylų apyrašus bei jų tęsinius (kasmet);
- teikia derinti Tarnybos nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų aprašus Tarnybos dokumentų ekspertų komisijai ir teikia tvirtinti Tarnybos direktoriui;
- rengia dokumentų, atrinktų naikinti, aktus (kasmet), pateikia juos derinti Tarnybos dokumentų ekspertų komisijai ir tvirtinti Tarnybos direktoriui;
- informuoja Tarnybos atitinkamų struktūrinių padalinių vadovus apie jų padaliniuose dingusius ir į archyvo saugyklą neperduotus laikino, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus. Surašo bylų dingimo aktus ir pateikia juos tvirtinti Tarnybos direktoriui;
- kontroliuoja saugomų dokumentų fizinę būklę, esant būtinumui, organizuoja jų restauravimą ir konservavimą;
- reikalauja, kad archyvo saugykloje būtų tinkamos dokumentų saugojimo sąlygos;
- dalyvauja archyvinių bylų kiekio ir būklės patikrinime;
- rengia nuolatinio saugojimo dokumentų perdavimo valstybiniam saugojimui (jeigu jie bus perduodami) aktą;
- rengia Tarnybos registrų sąrašą ir jį papildo ar keičia kiekvienais metais;
- dalyvauja Tarnybos dokumentų ekspertų komisijos darbe, nustatant dokumentų praktinę vertę bei jų saugojimo terminus;
- rengia ir išduoda archyvinių dokumentų pažymas (pažymėjimus), išduoda dokumentų kopijas, dokumentų išrašus, veda jų apskaitą;
- pildo archyvo patalpų antspaudavimo registrą;
- antspauduoja archyvo patalpų duris arba naudoja kodinį užraktą archyvo patalpų saugumui užtikrinti;
- kontroliuoja archyvo patalpose temperatūros ir drėgmės atitikimą nustatytiems archyvų saugyklų reikalavimams, mikroklimato sąlygų atitikimą higienos normoms, laikosi priešgaisrinės saugos, apsaugos sistemos reikalavimų;
- skyriaus kompetencijos ribose rengia dokumentus susijusius su skyriaus veikla, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų dokumentų tobulinimo, užtikrina vidaus tvarkomųjų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą;
- tvarko ir formuoja skyriaus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
- teikia metodinę pagalbą Tarnybos personalui dokumentų archyvavimo srityje;
- rengia paskelbtų TAR (Teisės aktų registre) ADOC dokumentų nuorašus;
- renka Tarnybos saugiųjų dokumentų blankų poreikį, parengia dokumentus jų pirkimui;
- teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo;
- atlieka kitas funkcijas, susijusias su skyriaus veikla.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, įstaigų raštvedybos organizavimą, archyvų tvarkymą ir dokumentų saugojimą;
- išmanyti valstybinę archyvų sistemą, bylų (dokumentų) paruošimo saugojimui ir jų naudojimosi tvarką, nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylų formavimo ir įforminimo tvarką, dokumentų saugojimo terminus, tarnybos nuolatinio saugojimo dokumentų, jeigu jie bus perduodami valstybiniam saugojimui, perdavimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų nurašymo ir atrinkimo naikinti tvarką, archyvų saugyklų reikalavimus;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisyklių, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- mokėti dirbti kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema „DocLogix“;
- mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas, išaiškinimus, atsakymus į paklausimus.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »