Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga personalo valdymo užtikrinimui, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir darbo santykius, nuostatoms įgyvendinti bei užtikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau – Tarnyba) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), dalyvavimą mokymuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Rengia įsakymų ir kitų dokumentų projektus Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo, kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo, atostogų nutraukimo, skatinimų ir apdovanojimų, darbo užmokesčio pakeitimo, priedų ir priemokų, materialinių pašalpų skyrimo, valstybės tarnautojų stažo apskaičiavimo ir pasikeitimo, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nepertraukiamo stažo skaičiavimo, valstybės tarnybos pratęsimo ir kitais personalo klausimais.
- Registruoja dokumentus personalo klausimais ir tvarko jų apskaitą pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą.
- Organizuoja priėmimo į pareigas konkursus laisvoms Tarnybos pareigybėms užimti, bei dalyvauja organizuojamų konkursų procedūrų vykdyme.
- Skyriaus vedėjui pavedus, rengia priėmimo į pareigas konkursų klausimų projektus.
- Supažindina į Tarnybą priimtus valstybės tarnautojus ir darbuotojus su Tarnybos nuostatais, darbo tvarka Tarnyboje, skyriaus, į kurį priimtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nuostatais, pareigybės aprašymu, į kurią priimtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, informacijos saugumo ir konfidencialumo reikalavimais, kitais aprašais.
- Nustatyta tvarka išduoda Tarnybos valstybės tarnautojams - valstybės tarnautojo pažymėjimus, Tarnybos darbuotojams – darbo pažymėjimus.
- Skyriaus vedėjui ar Tarnybos direktoriui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus.
- Rengia darbo sutarčių ir jų pakeitimų projektus, tvarko darbo sutarčių registrą.
- Rengia ir nustatyta tvarka teikia pranešimus apie Tarnybos apdraustųjų socialinio draudimo pradžią, pabaigą, nedraudiminius laikotarpius bei apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti.
- Skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
- Analizuoja teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir darbo santykius, pakeitimus, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl darbo procedūrų / tvarkų, susijusių su personalo administravimu, pakeitimų.
- Administruoja duomenis Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje, atlieka kontrolės funkcijas ir konsultuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais.
- Sudaro Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų eilę.
- Dalyvauja vykdant Tarnybos valstybės tarnautojų eilinių ir neeilinių tarnybinės veiklos ir darbuotojų darbo veiklos vertinimų procedūras bei rengia dokumentus, susijusius su tarnybinės ir darbo veiklos vertinimu.
- Skyriaus vedėjui pavedus, tiria tarnybinius ir drausminius nusižengimus, rengia išvadas ir teikia jas Skyriaus vedėjui.
- Pagal suteiktą prieigos teisę tvarko Valstybės tarnybos registro bei Finansų valdymo sistemos Personalo valdymo modulio ir Darbo užmokesčio modulio duomenis.
- Atlieka Tarnybos personalo sudėties analizę ir dalyvauja formuojant Tarnybos personalo sudėtį.
- Organizuoja pokalbius su į darbą Tarnyboje naujai priimtais, darbo pobūdį keičiančiais arba iš vaiko priežiūros atostogų grįžusiais darbuotojais, kuriems taikoma adaptacijos programa, taip pat su jų tiesioginiais vadovais ir mentoriais aptaria atsiliepimų apie adaptacijos laikotarpius anketų rezultatus.
- Pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų asmens bylas bei kitus dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ir nustatyta tvarka perduoda į Tarnybos archyvą.
- Teikia Skyriui per kalendorinius metus sudarytų (baigtų), tęsiamų ir nesudarytų (nepradėtų) bylų duomenis – pasibaigus kalendoriniams metams iki sausio 31 d.
- Tvirtina dokumentų kopijų, išrašų ar nuorašų tikrumą pagal šios pareigybės kompetenciją.
- Skyriaus vedėjui ir/ar Tarnybos direktoriui pavedus, rengia Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų bei informacinių sistemų vaidmenų aprašymų projektus.
- Skyriaus vedėjui ir/ar Tarnybos direktoriui pavedus, rengia Tarnybos struktūrinių padalinių nuostatų projektus bei vykdo patvirtintų nuostatų saugojimą iki jie bus perduoti į Tarnybos archyvą.
- Analizuoja ir nustato valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius, rengia metinių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo planų projektus. Pasiūlymus dėl mokymo temų poreikio teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Personalo valdymo skyriui.
- Organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose.
- Rengia ataskaitas bei informaciją personalo administravimo klausimais ir nustatyta tvarka teikia Fondo valdybai, jos administravimo įstaigoms bei kitoms institucijoms.
- Dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planus.
- Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl programinės įrangos tobulinimo.
- Dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir kitų Tarnybos administracijos padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus pagal kompetenciją.
- Rengia Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių įsakymus ir juos registruoja.
- Konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus valstybės tarnybos ir darbo teisės klausimais.
- Bendradarbiauja su Valstybės tarnybos departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jos administravimo įstaigų ir tarnybos specialistais šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
- Skyriaus vedėjui pavedus, pagal pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, nesantį darbe.
- 34 Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas bei Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus pagal šios pareigybės kompetenciją.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties.
- Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.
- Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą bei valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai.
- Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius.
- Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
- Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
- Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »