Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Bendrųjų reikalų skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Gargždai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, planuoti, organizuoti skyriaus veiklą, kontroliuoti dokumentų valdymo procesus, užtikrinti tinkamą piliečių priėmimą ir prašymų, skundų nagrinėjimą Savivaldybės vieno langelio principu.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo ir administravimo ir specialiosios veiklos srities – leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija administravimą.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 3 metų darbo patirtį (bendrąją) ir 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
4.3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. gebėti taikyti lietuvių kalbos normas rengiant raštus, dokumentus, išmanyti Savivaldybės teisės aktų projektų, dokumentų (tvarkos aprašų, nuostatų, taisyklių ir kt.) rengimą.
4.6. gerai dirbti kompiuteriu (Microsoft Office paketu, Word, Excel), mokėti naudotis internetu, teisinės bazės informacine sistema, Dokumentų valdymo sistema;
4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.2. paskirsto darbus skyriaus darbuotojams;
5.3. kontroliuoja užduočių ir funkcijų vykdymą;
5.4. analizuoja skyriaus darbo rezultatus, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo gerinimo;
5.5. rengia statistines ataskaitas, informacinę medžiagą apie Skyriaus veiklą;
5.6. pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus. Kontroliuoja Administracijos direktoriaus vardu gautų gyventojų prašymų ir skundų nagrinėjimą nustatytu laiku ir tvarka, organizuoja ir užtikrina tinkamą piliečių priėmimą, konsultavimą Savivaldybės „Vieno langelio“ principu.
5.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų (susijusių su Skyriaus veikla) projektus;
5.8. teikia spaudai Savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka, aktualią informaciją Savivaldybės internetinei svetainei;
5.9. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
5.10. vadovauja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ekspertų komisijai;
5.11. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Savivaldybės struktūriniais padaliniais, įstaigomis;
5.12. padeda Bendrųjų reikalų skyriaus archyvarui priimti į archyvą saugoti teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkytus likviduotų bendrovių, įmonių, organizacijų archyvinius dokumentus. Teikia metodinę pagalbą Savivaldybės įstaigoms, Administracijos padaliniams dokumentų tvarkymo, komplektavimo ir saugojimo klausimais;
5.13. atlieka esant būtinybei (atostogų, komandiruočių laikotarpyje) dalį Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo vyresniojo patarėjo, vedėjo patarėjo, vyriausiojo specialisto (kalbos tvarkytojo) funkcijų;
5.14. atlieka valstybės tarnautojų kasmetinį tarnybinį veiklos vertinimą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį veiklos vertinimą;
5.15. organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą, tvarko jų apskaitą, jeigu teisės aktai nenustato kitaip;
5.16. kontroliuoja, kad teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus vykdytų visi asmenys, dirbantys ar susipažįstantys su įslaptinta informacija;
5.17. informuoja asmenį tikrinančias institucijas apie asmens duomenų, galinčių turėti įtakos leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimui ar panaikinimui, pasikeitimą;
5.18. organizuoja pakartotinį asmens tikrinimą;
5.19. paima iš asmenų, kuriems išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nustatyto pavyzdžio rašytinius pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją;
5.20. pasirašytinai supažindina asmenis, kuriems išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, su Detaliu įslaptintos informacijos, susijusios su Savivaldybės veikla, sąrašu;
5.21. kartą per metus informuoja asmenis, kuriems patikėta įslaptinta informacija, apie atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą, ar kitokį neteisėtą įgijimą, pasirašytinai supažindina su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais;
5.22. organizuoja įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoja jos apyvartą;
5.23. atrenka įslaptintą informaciją naikinti, išslaptinti arba pratęsti tokios informacijos įslaptinimo terminą;
5.24. perduoda įslaptintą informaciją vykdytojams;
5.25. organizuoja įslaptintos informacijos inventorizaciją, Administracijos direktoriaus įsakymu, ar jo įgalioto asmens nustatytu periodiškumu. Inventorizacijos išvadas įformina aktu ir teikia tvirtinti Administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui;
5.26. užtikrina, kad su įslaptinta informacija susipažintų tik atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ turintys asmenys ir būtų griežtai laikomasi principo „Būtina žinoti“;
5.27. užtikrina, kad įslaptintos informacijos, su kuria asmuo dirba ar susipažįsta, slaptumo žyma nebūtų aukštesnė už nurodytą šiam asmeniui suteiktame leidime dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
5.28. koordinuoja lygių galimybių politikos įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje
5.29. rengia Skyriaus veiklos nuostatus, pareigybių aprašymus;
5.30. pagal kompetenciją vykdo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės vadovų pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

6. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Pareiginės algos koeficientas: 11.00
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €